Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2012-2013)
Innlevert: 22.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): En rekke embetspersoner som aldri har signert og avgitt embetsed/forsikring etter Grunnloven har virket i sitt embete og fattet beslutninger. En person uten embetsed har ikke etter lov og Grunnloven rett til å innta noe embete.
Hva mener justisministeren bør bli konsekvensen av alle de handlinger disse personene har gjort i embetstiden samtidig som man ikke hadde oppfylt lovens krav om avgitt ed?

Begrunnelse

Norges dommere skal avgi dommerforsikring, jf. domstolloven § 60. Dette er et prinsipp som utledes av grunnlovens paragraf 21, som foreskriver en embetsed for norske embedsmenn.
Det har den senere tid blitt reist en debatt om norske dommeres mangel på edsavleggelse. I 2008 var det anslått at 500 av 800 dommere manglet korrekt avgitt embetsed.
Flere kilder spørsmålsstiller har vært i kontakt med hevder at dette vil kunne få dramatiske følger for dommer avgitt av dommere uten korrekt avlagt dommerforsikring. I ytterste konsekvens hevdes det at slike dommer vil måtte settes til side.
Høyesterett avsa den 26.juni 2012 kjennelse i den såkalte Flexipedsaken. Kort fortalt går en del av kjennelsen ut på at det i norsk rett ikke er noe krav til at en dommer skal signere og avgi dommerforsikring etter domstolloven § 60.
Til tross for denne kjennelsen fortsetter DA å kreve signering og innsendelse av dommerforsikring. Spørsmålsstiller har fått informasjon om at samtlige nyutnevnte dommere fra kjennelsen og frem til nå blitt avkrevd dommerforsikring etter domstolslovens § 60.
Denne problemstillingen er nå anket inn til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen har mulighet til å erklære Norges praksis for lovstridig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter Grunnloven § 21 skal embetsmenn avlegge embetsed eller embetsforsikring. Nærmere regler om avlegging av embetsed og embetsforsikring er gitt ved lov 22. mai 1981 nr. 23 om embetsed. Embetseder oppbevares ved Statsministerens kontor.
På bakgrunn av begrunnelsen for spørsmålet tolker jeg stortingsrepresentanten slik at han egentlig stiller spørsmål om dommerforsikringer, jf. domstolloven § 60.
Domstolloven § 60 stiller krav om at alle dommere, unntatt meddommere og skjønnsmenn, skal avgi skriftlig forsikring. Denne må ikke forveksles med embetseden eller embetsforsikringen som skal avlegges etter Grunnloven § 21. Dommerforsikringer oppbevares av Domstoladministrasjonen.
Dokumenterte dommerforsikringer har manglet for flere dommere. Det kan ikke sluttes fra dette at vedkommende dommere ikke har avgitt forsikring. Det har opp gjennom årene vært vekslende rutiner for innhenting og oppbevaring av slike dommerforsikringer. Ettersom det ikke har latt seg gjøre å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før Domstoladministrasjonen ble opprette og fikk ansvaret for å innhente og oppbevare slike, har Domstoladministrasjonen anmodet de dommere hvis forsikring ikke har latt seg oppspore, om å signere nye forsikringer.
Høyesterett avsa en kjennelse om dommerforsikringer 26. juni 2012 der spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi «at retten ikke var lovlig sammensatt». Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn, verken etter tvisteloven eller straffeprosessloven.