Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1183 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Norske næringslivsaktører som vil investere eller etablere seg på Taiwan opplever dobbeltbeskatning, ettersom det ikke foreligger noen skatteavtale mellom Norge og Taiwan. En lang rekke europeiske, inkludert nordiske, land har inngått avtaler med Taiwan på måter som ikke kan utlegges som en anerkjennelse av Taiwan eller som generelt forbindes med mellomstatlige forhold.
Hvilke muligheter finnes for denne typen avtaler i Norge, og vil statsråden legge til rette for en slik avtale?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet mottok 21. september 2012 en anmodning fra Taiwans representasjonskontor i Norge (Taipei Representative Office in Norway), om det er mulig å få til en skatteavtale slik en del andre land har gjort i senere år. Saken er fortsatt til behandling i departementet.
Norge inngår i sin alminnelighet skatteavtaler med andre stater i medhold av dobbeltbeskatningsavtaleloven av 28. juli 1949 nr. 15. Det følger av denne loven § 1 at slike avtaler kan inngås “med fremmed stats regjering” av “Kongen med Stortingets samtykke”. Bestemmelsen forutsetter altså at avtalemotparten er en annen stat og at det for Norges del er Kongen som inngår overenskomsten.
Siden Norge ikke har anerkjent Taiwan som selvstendig stat, er vanlig framgangsmåte ikke anvendelig. I tillegg til å vurdere behovet for og ønskeligheten av en skatteavtale, vil det i dette tilfellet også eventuelt måtte gjøres en vurdering av de formelle spørsmål som saken reiser. Dette inngår i den behandlingen som ikke er avsluttet i departementet.