Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det er en uttalt målsetting at flere skal stå lenger i arbeid i tiden som kommer. I den forbindelse er det også viktig at man ser på ordningen der enkelte selskaper har en fratredelsesplikt for enkelte ansatte eller ledere.
Kan jeg i den forbindelse be statsråden redegjøre for om noen statlige selskaper, eller selskaper der staten har en vesentlig eierpost, har en fratredelsesplikt for noen av sine ledere eller ansatte ved en gitt oppnådd alder, og i så fall i hvilket omfang praktiseres dette?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I utgangspunktet er arbeidstakere beskyttet av stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7 første ledd frem til fylte 70 år. Lavere aldersgrense enn 70 år kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. aml. § 13-3 andre ledd. I den såkalte Gjensidige-saken konkluderte Høyesterett med at bedriftsintern aldersgrense på 67 år er lovlig så fremt denne er konsekvent praktisert, kjent blant de ansatte, og at den er kombinert med en tilfredsstillende pensjonsordning.
Som eier er vi opptatt av at selskapene utnytter sine ressurser på best mulig måte, herunder at den best tilgjengelige kompetansen benyttes i alle ledd. Med mindre aldersgrense for fratredelse er fastsatt i selskapets vedtekter er dette et spørsmål som hører inn under ansvaret til selskapets styre og daglig leder og er således noe som ligger utenfor eiers ansvarsområde. Nærings- og handelsdepartementet har ikke erfart at styrene i selskaper underlagt departementets eierforvaltning har foreslått å vedtektsfeste lavere aldersgrenser enn 70 år, men vi kan ikke utelukke at slike aldersgrenser praktiseres uten at eier har vært involvert i slike vurderinger. Vi legger til grunn at eventuelle bedriftsinterne aldersgrenser praktiseres i samsvar med gjeldende rett på området.