Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2012-2013)
Innlevert: 22.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 03.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden snarest sørge for å få på plass en forsvarlig nødmeldetjeneste også for døve?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller fremsatte i Dokument nr. 15:1130 (2012-2013) følgende spørsmål til statsråden for besvarelse:

«Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål om nødmeldetjeneste, hvor statsråden opplyser om at det eksisterer en midlertidig ordning for døve og hørselshemmede som gjør det mulig å nå nødmeldetjenesten over hele landet både med SMS og gjennom ordningen med teksttelefon for døve. Interesseorganisasjonen for døve kjenner ikke til at det er mulig å sende nødmelding som SMS. Kan statsråden fortelle hvilket nummer døve skal sende melding til?»

Statsråden repliserte da blant annet følgende:

"For disse brukerne er det etablert et separat nummer for nødmeldinger (1412) som gis prioritet ved formidlingssentralen."

Til Døveforbundet har Telenor uttalt følgende:

«Det finnes i dag ingen nødmeldetjeneste som er basert på SMS, hverken for døve/hørselshemmede eller normalt hørende.»

Og videre:

«Det er prisverdig at Call IT håndterer de «feilsendte» nødmeldingene som kommer inn via SMS til 149 på en god måte.
Da SMS-tjenesten normalt har laveste prioritet i produksjonen på 149 eksttelefonen, kreves det en del flaks i tillegg til spesiell årvåkenhet fra personalet for at dette skal gå bra.»

Det er etter spørsmålsstillers oppfatning meget kritikkverdig at det per dags dato ikke er kommet på plass en forsvarlig nødmeldetjeneste for døve.
Dette vil i ytterste konsekvens kunne få fatale følger, og bør utbedres umiddelbart.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er helt vesentlig at alle innbyggere skal ha mulighet til å varsle om nødsituasjoner enkelt og raskt.
Innledningsvis vil jeg nevne at mange døve kommuniserer ved hjelp av særskilte teksttelefoner. Dette er spesielle telefonapparater som er montert fast hjemme hos brukeren og hvor kommunikasjonen går skriftlig mellom den døve og en egen Telenorsentral i Mosjøen. Ved denne sentralen arbeider det egne tolker som fungerer som bindeledd mot hørende telefonabonnenter. Sentralen for teksttelefoner i Mosjøen kan ved behov selvfølgelig også formidle nødmeldinger fra de døve til de tre nødetatene.
Svært mange døve anvender imidlertid nå ordinære mobiltelefoner og kommuniserer da skriftlig via SMS direkte til andre mobilabonnenter. Slik det er i dag, med mye eldre utstyr ved de forskjellige nødmeldesentralene i Norge, er det enten ikke mulig, eller i alle fall svært vanskelig å melde fra om nødsituasjoner via SMS eller e-post direkte til de ordinære nødmeldesentralene for brannvesenet (110), politiet (112) og ambulansetjenesten (113).
Ved innføringen av nytt Nødnett blir alt teknisk utsyr fornyet ved nødmeldesentralene hos de tre nødetatene og det nye Nødnettet vil gjøre det lettere å finne frem til gode tekniske løsninger ordninger for å sende frem skriftlige nødmelding fra mobiltelefoner. Nødnett bygges nå i hele landet og skal bli ferdig i 2015.
Den løsningen vi har nå, som hovedsakelig henviser de døve til å bruke teksttelefonen hjemmefra, er ikke lenger god nok. Jeg vil gå i dialog med brukerne, med de tre nødetatene og med direktoratet for Nødkommunikasjon for å finne frem til bedre og mer fremtidsrettede løsninger. De døve må kunne nå nødetatene via SMS. Det er et viktig mål at den nye ordningen kommer på plass senest i løpet av 2015, samtidig med at Nødnettutbyggingen ferdigstilles.