Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1191 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 19.04.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 03.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hva har Statsministeren gjort for å følge opp de uheldige konsekvensene av EFFEKT-programmet?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller tok opp flere kritikkverdige forhold ved EFFEKT-ordningen i Stortingets spørretime den 20. mars.
UDI ønsker å endre saksbehandlingsrutinene for innvilgning og fornyelse av oppholdstillatelse. Dette gjøres uten at politiets interesseorganisasjoner har hatt en rolle i prosessen. Dette er i seg selv kritikkverdig.
Problemet med den konkrete løsningen som foreslås, er at denne med stor sannsynlighet vil redusere muligheten for kontroll ved søknad om fornyelse. Dette fordi ingen dokumenter skal lagres i disse sakene.
Søknadene vil altså ikke behandles i tradisjonell forstand, noe som vanskeliggjør politiets kontrollarbeid.
I spørretimen 20. mars hevdet Statsministeren at han ikke hadde oversikt over detaljene i saken, og repliserte følgende:

"Jeg kan love representanten Sandberg at jeg skal ta det opp med justisministeren og vise til det brevet og de problemstillingene representanten tar opp."

Videre besvarte Statsministeren oppfølgingsspørsmålet til representanten Leirstein slik:

"Jeg kjenner ikke detaljene i dette EFFEKT-programmet. Det høres ut som et forsøk på å forenkle. Det er mulig det ikke er et vellykket forsøk. Det skal jeg spørre justisministeren om."

Spørsmålsstiller understreker i denne sammenhengen viktigheten av å bedre kontrollen med personer med opphold i riket, og vil sterkt advare mot å svekke dagens ordninger i noen form.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er oversendt meg fra Statsministeren for besvarelse på vegne av Regjeringen.
EFFEKT-programmet er et omfattende fornyelsesprogram i utlendingsforvaltningen som nå avsluttes. Det effektiviserer saksbehandlingen og bedrer servicen overfor brukere i utlendingsforvaltningen. Hovedinnholdet i EFFEKT-programmet ble fremlagt for Stortinget i Prop. 1 S (2010-2011). Spørsmålet fra Sandberg gjelder en liten del av programmet, kalt kurante fornyelser. Løsningen legger opp til en enklere saksbehandling i kurante fornyelsessaker. Kurante fornyelser gjelder for personer med lovlig opphold. Løsningen gjør det lettere å få fornyet tillatelse om opphold, samt at det gis varsler når en tillatelse er i ferd med å utløpe. Når flere søker før fristen utløper, bidrar løsningen til at vi får færre personer med ulovlig opphold i Norge.
I en del typer fornyelser er innvilgelsesprosenten i dag svært høy (over 99 %). Ordningen for kurante fornyelser legger opp til en enklere saksbehandling i de fornyelsessakene som erfaringsmessig anses som særlig kurante. Saker der kontrollbehovet tilsier en grundigere saksbehandling behandles som tidligere og vil ikke omfattes av løsningen.
Personer som er omfattet av ordningen for kurante fornyelser må fremvise dokumenter for kontroll ved oppmøte hos politiet, men det er ikke lagt opp til skanning og lagring av dokumentene. Løsningen er imidlertid ikke til hinder for dette, dersom politiet mener det er nødvendig i enkelte saker og sakstyper. Politiet har også anledning til å stoppe en sak og sende den til UDI for en grundigere behandling. Min vurdering er at kontrollbehovet ivaretas på en forsvarlig måte.
Utlendingsforvaltningen har allerede i dag en risikobasert tilnærming i sin saksbehandling. Det vil si at noen saker kontrolleres grundigere enn andre. Løsningen for kurante fornyelser støtter opp om og effektiviserer en allerede eksisterende arbeidsform.
Videre foregår ikke kontroll kun i politiets førstelinje ved søknad om fornyelse. Omgåelse av regelverket avdekkes også i andre sammenhenger. Blant annet kontrolleres saken grundig ved første gangs vedtak og ved permanent oppholdstillatelse. Utlendingsmyndighetene følger også med på hvordan regelverket slår ut for de ulike sakstypene og tillatelsene.
Ordningen for kurante fornyelser er en del av en felles satsing på utlendingsfeltet der både UDI og politiet har deltatt. Dette er en satsing som har vært gjennom en omfattende kvalitetssikringsprosess. Politiet har vært med på å utvikle løsningen og også vært med på å bestemme hvilke saker som omfattes av løsningen.
Sandberg tar spesielt opp politiets interesseorganisasjoner og hvilken involvering disse har hatt i prosessen. Jeg er kjent med at det nylig har vært avholdt et møte mellom POD og organisasjonenes tillitsvalgte angående dette spørsmålet. Jeg legger til grunn at prinsippet om medbestemmelse blir ivaretatt i forbindelse med gjennomføringen av ny ordning, herunder lokale tilpasninger av løsningen.