Skriftlig spørsmål fra Alf Egil Holmelid (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1194 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 19.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Alf Egil Holmelid (SV)

Spørsmål

Alf Egil Holmelid (SV): Det er en del elever i skolen som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for andre uttrykksformer og spesiell oppfølging. Betegnelsen ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) omfatter ulike måter å kommunisere på og brukes av denne elevgruppa. Jeg viser til stortingets anmodningsvedtak nr. 349 fra mai 2009 der regjeringen bes om å vurdere lovendring som skal sikre at elever som har behov for ASK får likeverdige rettigheter.
Hva har regjeringen gjort for å følge opp dette vedtaket?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 13 fra oktober 2008 bedt regjeringen om å vurdere forslag til tiltak slik at elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) får innfridd sine rettigheter. I anmodningsvedtak nr. 349 fra mai 2009 bes regjeringen om å vurdere lovendring slik at elever som trenger ASK sikres likeverdige rettigheter. I tillegg har Stortinget i anmodningsvedtak nr. 350 fra mai 2009 bedt regjeringen om å gjennomgå Statpedsystemet samt å vurdere å opprette ett eller flere nasjonale kompetansesentre for ASK.
Anmodningsvedtakene ble fulgt opp gjennom Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, som ble behandlet i Stortinget 18. november 2012, og etterfølgende forslag til lovvedtak. I meldingen til Stortinget foreslår departementet å innføre en egen lovbestemmelse om ASK. Videre foreslås det at Statped (statlige spesialpedagogisk støttesystem)omorganiseres til én virksomhet med fire flerfaglige regionssentre. I meldingen konkluderes det med at med en regionsenterstruktur vil det ikke være hensiktsmessig å opprette egne kompetansesentre for ASK. Kompetanse om ASK skal videreutvikles som en del av flerfagligheten slik at den samlede kompetansen i Statped kan utnyttes på best mulig måte.
For å tydeliggjøre rettighetene for elever med behov for ASK vedtok Stortinget 12. juni 2012 en egen lovbestemmelse i opplæringsloven (§ 2-16) og privatskoleloven (§ 3-14)om opplæring av disse elevene. Det ble også vedtatt tilsvarende bestemmelser i opplæringsloven for lærlinger, lærekandidater og voksne. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2012.
Kunnskapsdepartmentet har avholdt møter og hatt konstruktiv og verdifull kontakt med ISAAC Norge, en interesseorganisasjon for alle som bruker og legger til rette for ASK, i prosessen fram mot nye lovparagrafer. ISAAC har kommet med innspill og forslag til lovbestemmelsen om ASK og har belyst hva de mener er viktig å sikre for gruppen som bruker ASK.
Den nye lovbestemmelsen sier klart og tydelig at elever som har behov for ASK skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen. Bestemmelsen viser videre til reglene om spesialundervisning. Det er understreket at når elever med behov for ASK har behov for spesialundervisning, skal dette inkludere nødvendig opplæring i å bruke ASK. Den nye bestemmelsen om ASK skal bidra til å sikre rettighetene og bedre mulighetene for dem som har behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer. Bestemmelsen innebærer ikke nye rettigheter, men er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og presiserer det som følger av reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning. At ASK har fått en helt egen bestemmelse i loven vil kunne øke bevisstheten og kunnskapen om ASK.
Ytterligere har Kunnskapsdepartementet i brev av 11. mars 2013 gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere behovet for og eventuelt utvikle en veileder for opplæring av elever og voksne med behov for ASK. Aktuelle brukerorganisasjoner skal involveres i dette arbeidet, og ISAAC Norge har allerede blitt kontaktet av direktoratet i denne sammenheng.
Som følge av forslag til tiltak i meldingen Læring og fellesskap ble Statped fra og med 1. januar 2013 omorganisert til én virksomhet med fire flerfaglige regionssentre. Omorganiseringen skal sikre brukerne likeverdig tilgang til Statpeds tjenester uavhengig av hvor i landet de bor. Statped skal blant annet hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for ASK. Statped skal også gi tilbud om opplæring for foreldre til barn og unge med behov for ASK.
Tilrettelegginger for ASK har vært et høyt prioritert område i tilskuddsordningen for særskilt tilrettelagte læremidler i de siste årene. I perioden 2010-2012 er det blitt gitt til sammen 21,4 mill. kroner i tilskudd til læremiddelprosjekter med ASK–tilrettelegginger av en total tildelingssum på 54,4 mill. kroner; hhv. 4,6 mill. kroner i 2010, 5,5 mill. kroner i 2011 og 11,3 mill. kroner i 2012.
Det er Utdanningsdirektoratet som forvalter tilskudd til utvikling av læremidler på områder som ikke er ivaretatt av det kommersielle markedet. En rekke prosjekter med tilskudd fra Utdanningsdirektoratet er under utvikling eller er gjennomført:

- læremidler som har barn/elever med behov for ASK som hovedmålgruppe (eksempelvis ASK-IT skole – språkutvikling, norsk, samfunnsfag, engelsk 1.-4. trinn, ASK for Ipad, Nyheter i bilder – samfunnsfag 1.-10. trinn)
- ordinære læremidler som også har tilrettelegginger for ASK (eksempelvis TV2 skole – norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, matematikk, Cappelen Damm - norsk, engelsk og naturfag)
- veiledningsmateriell for lærere om utvikling av språk og grunnleggende ferdigheter i barnehage og grunnskole

Årets utlysing er på 15 500 000 kroner, og prioriterer prosjekter som har tilrettelegginger for ASK, innen barnehage og grunnskole. Midlene ble lyst ut i april, med søknadsfrist i juni.
På bakgrunn av ovennevnte mener jeg at regjeringen har gjort mye for å sikre rettighetene og bedre mulighetene for dem som mangler funksjonell tale og har behov for ASK. Elever med ASK er en uensartet gruppe med ulike forutsetninger og behov, og ASK omfatter et mangfold av kommunikasjonsmåter. Målsettingen er at alle barn og unge med behov for ASK skal få den kommunikasjonshjelpen de har rett til og som er tilpasset den enkelte bruker.