Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1195 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 19.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvorfor mener statsråden det er akseptabelt at ukontroversielle utbyggingsprosjekter av småkraft skal ha saksbehandlingstid i departementet på snart to år etter godkjenning fra NVE?

Begrunnelse

Utbygging av småkraftverk har vært et viktig tverrpolitisk satsningsområde over flere år. Et enstemmig Storting har støttet opp om ordninger for å stimulere til slik utbygging. For at utbygging av småkraft skal få en reell innvirkning på den samlede kraftproduksjonen i Norge, er det avgjørende at saksbehandlingen etter søknad om bygging behandles effektivt og raskt.
Jeg er nylig gjort kjent med saksbehandlingstiden for det som fremstår som ukontroversiell utbygging av småkraftverk (Fjellet Småkraftverk, Godal Småkraftverk og Bestul pumpestasjon). Sakene har ligget til endelig sluttbehandling i OED siden august 2011, altså snart to år etter at NVE godkjente utbyggingen. Prosjektet hadde oppstart i 2002 og har gått gjennom ulike offentlige myndigheter i 11 år.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: For det alt vesentlige gjelder dette saker hvor NVE har gitt konsesjon, og hvor disse har blitt påklaget til OED. Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat har fått betydelig økt kapasitet for behandling av konsesjonssaker. Resultatene av dette kommer klart til syne i økningen av antall behandlede saker. I 2012 ble 50 klagesaker knyttet til små vannkraftverk endelig avgjort i departementet, og antallet saker til behandling ble med dette kraftig redusert.
På den annen side skal enhver klagesak av småkraftverk og av vassdragsreguleringstiltak behandles i tråd med alle de krav til saksbehandlingen som fremgår av forvaltningsloven og den sektorlovgivning det omsøkte tiltaket omfattes av. Selv om saksbehandlingen i enkelte tilfelle kan ta tid, er det min oppgave å sørge for at det fremdeles gjøres gode helhetlige vurderinger i konsesjonsbehandlingen.
Jeg er svært opptatt av at den positive utviklingen i antall konsesjonsvedtak opprettholdes og styrkes fremover.