Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1198 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 29.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Regjeringspartiene stritter imot nye finansieringsløsninger når det gjelder veibygging, for eksempel uttalte samferdselsministeren nylig til ABC nyheter at «vi kan verkene ops'e oss ut eller bevilge store statlige midler utenfor handlingsregelen. Det er forsøk på å trikse fram friske penger til vei».
Hva er bakgrunnen for at regjeringen i strid med dette synet på handlingsregelen nå går inn for økt bruk av prosjektfinansiering i Nasjonal Transportplan?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet er positiv til prosjektfinansiering, fordi man kan bygge vei- og jernbane langt mer effektivt hvis man bygger lange sammenhengende strekninger av gangen uten å være avhengig av de årlige statsbudsjettene. Fremskrittspartiet vil derfor finansiere samfunnsøkonomisk lønnsomme vei og jernbaneprosjekter gjennom statlige infrastrukturselskaper. Riksvei SF skal investere i nye samfunnsøkonomisk lønnsomme riksveiprosjekter og Jernbane SF skal investere i nye samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaneprosjekter. Dette prinsippet brukes allerede innen norsk luftfart, der statseide Avinor eier 46 norske flyplasser. Prinsippet brukes også av Statnett som eier det norske kraftnettet. Fordelen med infrastrukturselskaper som Avinor og Statnett er at de kan bygge ut infrastruktur uavhengig av de årlige statsbudsjettene. Dette gjør det mulig å bygge ut store sammenhengende prosjekter, og selskapene kan også lånefinansiere sine investeringer.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er viktig med effektiv og forutsigbar gjennomføring av samferdselsprosjekter. Prosjekter bør defineres helhetlig på en hensiktsmessig måte, og når de er vedtatt bør de gjennomføres rasjonelt og effektivt. Regjeringen har fulgt opp de økonomiske rammene i NTP 2010-2019, noe som har skapt forutsigbare forhold for gjennomføring av samferdselsprosjekter og dermed bidratt til at prosjekter kan gjennomføres med rasjonell framdrift.
I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 beskriver Regjeringen en ny ordning for særskilte prioriterte prosjekter. Ordningen skal sikre effektiv bruk av statlige midler til samferdselsformål. Ordningen innebærer blant annet en særskilt prosjektorganisasjon, tiltak for styrket kostnadskontroll i prosjektet samt egne stortingsvedtak om oppstartsbevilgning og samlede forpliktelser for prosjektene. Ordningen innebærer også at i det enkelte års statsbudsjett skal det beløp som er nødvendig for å holde rasjonell framdrift innarbeides, med mindre særskilte forhold foreligger og Stortinget derfor vedtar et annet beløp. Denne ordningen skal sikre de prioriterte prosjektene forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring innenfor eksisterende budsjettsystem.