Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1199 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Lignings-ABC har blitt endret flere ganger de siste årene når det gjelder skatt på tilbakebetaling av overkurs i aksjeselskap. I 2006-utgaven ble tilbakebetaling av overkurs ikke ansett som utbytte, i motsetning til Lignings-ABC 08/09.
Er tilbakebetaling av innbetalt overkurs skattepliktig som utbytte hvis en enkelt aksjonær selv har innbetalt kapitalen, og er det rimelig at forståelsen i Lignings-ABC 08/09 medfører skatteplikt og tilleggsskatt for dem som lojalt foretok tilbakebetalinger i 06-07?

Begrunnelse

Skatteloven angir at "tilbakebetaling av innbetalt kapital, herunder overkurs", ikke er skattepliktig utbytte. Denne bestemmelsen har ligget fast i flere år og har ikke vært gjenstand for debatt på Stortinget. Det ser ut til at Skatteetaten i den senere tid har anlagt et unntak og innført skatteplikt i noen situasjoner. Dette skjer gjennom en absolutt forståelse av aksje- for aksjeprinsippet, som innebærer at dokumentert innbetalt overkurs i visse tilfeller blir skattepliktig som utbytte for den enkelte personlige aksjonær. Slik prinsippet oppfattes følger skatteposisjonene den enkelte aksje, noe som innebærer at den enkelte aksjonær kan ha ulike skatteposisjoner knyttet til sine respektive aksjer i selskapet. Forståelsen går ut på at innbetalt overkurs som kun er innbetalt på enkelte aksjer, ved tilbakebetaling til samme aksjonær blir skattepliktig utbytte på de aksjer som det ikke er innbetalt overkurs på. Skatteetaten anvender ikke nevnte prinsipp på tilbakebetalinger til personlige aksjonærer i børsnoterte selskap.
Eksempel: aksjeeier stifter et selskap med 10 aksjer a pålydende NOK 10 000, totalt NOK 100 000. I ettertid trenger selskapet mer kapital og aksjonæren utvider antall aksjer med l og innbetaler NOK l 000 000 per aksje. Totalt innbetalt kapital NOK l 100 000 (hvorav NOK 990 000 i overkurs og NOK 110 000 i aksjekapital). Senere tilbakebetaler selskapet en del av kapitalen i form av overkurs (NOK 990 000) i sin helhet til den personlige aksjonæren. Dette medfører slik vi forstår skatteetatens praksis at NOK 900 000 skal skattlegges som utbytte, til tross for skattelovens § 10-11 klare utgangspunkt om at tilbakebetaling av innbetalt kapital er skattefri. Skatteetatens forståelse er at aksjene nr 1-10 (som ikke har innbetalt overkurs bak seg), selskapsrettslig skal ha en forholdsmessig andel av tilbakebetalingen. Dette blir for disse aksjene klassifisert som skattepliktig utbytte.
Vi forstår det også slik at skatteetaten godtar ulike selskapsrettslige tilpasninger i forkant av en slik utdeling, som gjør hele tilbakebetalingen skattefri. Det fremstår derfor som at skatteetatens praksis er en felle for uforvarende skattytere. Det må selvsagt være åpenbart at for skattyter har intensjonen vært å tilbakebetale den innbetale kapital og ikke foreta et skattepliktig utbytte hvilket gjenspeiles i den regnskaps-, selskaps- og skattemessige håndtering.
Skatteetatens Lignings-ABC har i dag en grundig beskrivelse av dette forholdet som åpenbart må kunne omtales som en skattefelle. Tidligere utgaver av Lignings-ABCen problematiserte ikke overnevnte problemstilling. Skattedirektoratet tilkjennegav først sitt klare rettslige standpunkt i Lignings-ABC 08/09 side 46 flg. som ble utgitt den 28. november 2008.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er riktig at skatteloven § 10-11 annet ledd sier at innbetalt aksjekapital og innbetalt overkurs ikke skal regnes som utbytte ved utdeling fra selskapet. Unntaket referer seg til det skatterettslige utbyttebegrep. I retts- og ligningspraksis er det lagt til grunn at innbetalt kapital er en individuell skatteposisjon som følger den enkelte aksje, også ved eierskifte. Denne praksisen er blant annet utledet av Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 1957 s. 1239. En konsekvens av at innbetalt kapital anses som en individuell skatteposisjon, er at aksjer i et selskap kan ha ulik størrelse innbetalt kapital, også innenfor den enkelte aksjonærs beholdning.
Ved revideringen av Lignings-ABC 2008/2009, ble det tatt inn et nytt punkt 8.2 på s. 46 (s. 42 i Lignings-ABC 2012/2013) som omhandler nettopp det forhold at skatteposisjonen innbetalt kapital knytter seg til den enkelte aksje. Hensikten med å utvide omtalen av tilbakebetaling av innbetalt kapital var å gi ytterligere veiledning om rettstilstanden og ligningspraksis på et område som ikke er detaljregulert i lov eller forskrift. Den utvidede omtalen reflekterer ikke noen endring av ligningsmyndighetenes praksis når det gjelder den skattemessige behandlingen av tilbakebetaling av innbetalt kapital.
Jeg går ikke nærmere inn på spørsmålet om det kan være aktuelt å ilegge tilleggsskatt i forbindelse med enkelte transaksjoner. Det spørsmålet er overlatt til ligningsmyndighetene og vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak.