Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1201 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Den siste tiden har prisene på klimakvoter i EUs kvotemarked falt betydelig. I EU har flere forsøk på tiltak ikke lyktes, og i følge Aftenposten 19.04.13 frykter flere aktører at kvotemarkedet i praksis kan kollapse.
Hvor stor beholdning ubrukte EU-kvoter har regjeringen på lager, og hva er antatt verditap på denne sammenlignet med anslag i tidligere års statsbudsjett, samt hvor alvorlig mener statsråden situasjonen er?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Den senere tiden har kvoteprisen i det europeiske kvotesystemet vært svært lav. EU-kommisjonen har lagt fram forslag til tiltak som kan øke kvoteprisen, men det er foreløpig uklart om disse vil bli gjennomført. Lav økonomisk aktivitet, som har gitt mindre utslipp enn forventet, er en vesentlig årsak til den lave kvoteprisen. Et så lavt prisnivå som er nå, vil imidlertid svekke insentivene til utvikling og bruk av ny og mer klimavennlig teknologi. Norge støtter Europakommisjonens fremstøt for å finne effektive tiltak som kan gi høyere kvotepris. Regjeringen har i brev til Europakommisjonen gitt uttrykk for dette. Høyere pris er viktig for å styrke tilliten til kvotehandel som et virkningsfullt klimapolitisk instrument.
Alle kvotene Norge hadde satt av for salg for perioden 2008-2012 er allerede solgt i markedet. I perioden 2013-2020 vil salget av kvoter koordineres mellom EU-landene blant annet ved at EU bestemmer tidspunktet for auksjonering. Ifølge det reviderte kvotedirektivet skal salg av kvoter skje ved auksjoner. Alle land som er med i det europeiske kvotesystemet vil få en viss andel av den totale mengden kvoter som blir solgt, også Norge. Kvoter som ikke tildeles vederlagsfritt, skal selges i det europeiske markedet. Mengden av kvoter som skal selges, vil bli bestemt når total kvotemengde og den totale mengde vederlagsfrie kvoter er fastlagt. Kommisjonen vil deretter fordele mengden av kvoter som kan selges mellom landene etter en bestemt fordelingsnøkkel.
I Prop. 1 S (2012–2013), Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2013 ble det på usikkert grunnlag anslått et årlig salg på om lag 6,1 mill. kvoter i perioden 2013–2020. Det ble tatt utgangspunkt i prisene sommeren 2012 og lagt til grunn en pris på 56 kroner, noe som ville gi en inntekt på om lag 345 mill. kroner i 2013. Dagens kvotepris ligger på om lag halvparten av dette, og dersom prisen holder seg på dette nivået vil inntekten fra et kvotesalg i 2013 bli betydelig redusert.