Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1213 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Hvilke tungtveiende sjøverts transportbehov ligger til grunn for at Kystverket avviker kraftig fra kjente dimensjonerende høydebegrensninger for internasjonal skipsfart og reiser krav om 80 meters seilingshøyde i Oslofjorden, og kunne ikke dette eventuelle behovet ivaretas over havner syd for et sted der en eventuell broforbindelse blir plassert?

Begrunnelse

Etter hva som er brakt på det rene har Kystverket i forbindelse med konseptvalgutredning for fast forbindelse over Oslofjorden lagt ned krav om minste seilingshøyde på 80 meter. Et slikt høyde krav er vesentlig høyere enn andre steder som må antas å være dimensjonerende i internasjonal skipstrafikk. Storebæltsbroen har fri seilingshøyde på 67 meter og er høyeste innløp til Østersjøen. Den er dermed dimensjonerende for skipstrafikken til alle østersjølandene. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan anbefaler utbygging av fergefri E39 mellom Trondheim og Stavanger. I disse planene er 55 meter angitt som seilingshøyder for de store og utfordrende fjordkrysningene.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden. Arbeidet skjer i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er hvilket krav som må settes til seilingshøyde under en eventuell bro.
Farleden inn til Oslo er en av landets mest trafikkerte leder, med i gjennomsnitt 10 – 15 større daglige skipsanløp til Oslo havn. I tillegg kommer trafikken inn til Drammen havn. Dette betyr at det nesten til enhver tid er skip på veg inn eller ut i dette farvannet. Oslo havn har over de senere år også hatt en økning i cruiseanløp, og cruiseskipene øker i størrelse.
Jeg har forelagt representanten Pettersens spørsmål til skriftlig besvarelse for Kystverket. Kystverket framholder at etaten har vært ”opptatt av at en eventuell ny bro over Oslofjorden ikke skal medføre begrensninger for skipstrafikk til Oslo, heller ikke på lang sikt”, og at Kystverket på et tidlig tidspunkt i prosessen med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden ga ”et signal om en brohøyde på 80 meter”.
Kystverket framholder at utgangspunktet for Kystverkets faglig vurdering av krav til brohøyde er hensynet til sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Kystverket gjør vurderinger av hvilken sjøtrafikk som bruker det aktuelle farvannet og fremtidig utvikling på dette området. Krav til brohøyde må imidlertid også ses i sammenheng med tekniske løsninger og kostnader.
Innenfor arbeidet med konseptvalgutredningen er det etablert et eget delprosjekt for vurdering av teknologiske løsninger og kostnader, med fokus på selve kryssingen av Oslofjorden. Kystverket har opplyst at det som følge av delprosjektets arbeid med utfordringer knyttet til tekniske løsninger, landskapstilpassing og kostnadsnivå så langt, er stilt spørsmål til Kystverket om seilingshøyden for en eventuell ny bro kan vurderes nærmere. Kystverket framholder at etaten på denne bakgrunn og ”etter nye faglige vurderinger [har] kommet til at det kan være hensiktsmessig å arbeide videre med broløsninger med en seilingshøyde mellom 72 - 75 meter …”. Kystverket framholder også at ”Som deltaker i prosjektet vil Kystverket holdes fortløpende orientert om utviklingen i prosjektet, og vil vurdere eventuelle utfordringer knyttet til seilingshøyde ettersom ny informasjon foreligger”.
Kystverket har altså per i dag ikke fastsatt et krav i forbindelse med arbeidet med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden om at en eventuell bro må ha seilingshøyde på 80 meter. Kystverket vil i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen vurdere krav til seilingshøyde for en eventuell bro både ut i fra hensynet til sjøtrafikkens framkommelighet og sikkerhet, samt i forhold til tekniske løsninger og kostnader for en eventuell broløsning.