Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til eget spørsmål om oppfølgning av rasstengt E16 mellom Bergen og Voss.
Kan statsråden opplyse om hvor mange rashendelser det har vært på strekningen Bergen-Voss de siste 10 årene, hvor mange som har medført hhv. personskade og stenging av vei, og hvorfor strekningen på E16 mellom Bergen og Voss ikke har fått prioritert rassikrings/vedlikeholdsmidler til veisikring i handlingsplanperioden på nylig framlagt forslag til ny Nasjonal transportplan 2014-2023?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Fra 2003 og fram til og med 2012 er det registrert 196 nedfall på denne strekningen. Majoriteten av nedfallene er stein (162 tilfeller), og 122 av nedfallene har volum under 1 m3. 16 av nedfallene har vært større enn 10 m3. Tall for 2013 er ikke ferdig bearbeidet. Det er store årlige variasjoner; fra 3 tilfeller i 2012 til 52 tilfeller i 2011.
Det har vært 31 tilfeller der vegen har vært helt eller delvis stengt. I 10 av tilfellene ble deler av vegbanen stengt, mens i ett tilfelle ble vegen stengt for tungtrafikk. 16 av hendelsene har medført stenging i 1-4 timer, mens fire av hendelsene har medført stenging i rundt ett døgn.
Det er registrert personskade ved et nedfall av is i februar 2005. Ved fire av nedfallene er det registrert skader på kjøretøy.
Det pågår arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for E16 på strekningen Voss – Arna. Denne skal etter planen foreligge i løpet av desember 2013. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prioriteringen av skredsikringstiltak på denne strekningen når det foreligger nærmere avklaringer av hvilke skredutsatte punkt som kan bli eliminert ved at vegen legges om. I mellomtiden vurderes behovet for strakstiltak forløpende.