Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Jeg viser til Troms Folkeblad 20. og 23. april der det fremkommer sterk kritikk fra forsvarsansatte ved Gumpen i Sørreisa og fra stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl. Kritikken retter seg mot ledelsen i luftforsvaret og spesielt mot Generalinspektøren for luftforsvaret som ikke følger opp stortingets vedtak om den nye organiseringen ved CRC Sørreisa.
Er det grunnlag for den kritikken som fremsettes, og blir regjeringens vedtatte politikk fulgt opp på en korrekt måte?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Gjennomføringen av Luftforsvarets omstilling skjer iht. Stortingets behandling av Innst. 388 S (2011-2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012) «Et forsvar for vår tid». Det ble blant annet vedtatt at Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon Mågerø skal legges ned. Regjeringen fikk også Stortingets tilslutning til at Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon Sørreisa skal videreutvikles til en forbedret og mer moderne kontroll- og varslingskapasitet (ARS). Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole ble vedtatt flyttet fra Mågerø til Sørreisa.
Ved behandlingen i Stortinget var det også bred støtte til regjeringens anbefaling om å opprette et nasjonalt luftoperasjonssenter på Reitan. Dette skal kunne ivareta oppdrag i hele spekteret av nasjonale luftoperasjoner. Blant annet for å sikre redundans og seighet i luftkommando- og -kontrollstrukturen skal luftoperasjonssenteret ha funksjonalitet til å drive kontroll- og varslingsoperasjoner.
I fremtidens struktur skal det være én ARS på Sørreisa og ett luftoperasjonssenter på Reitan. Sørreisa vil bli betydelig styrket personellmessig og vil i fremtiden være eneste ARS med døgnkontinuerlig kontroll- og varslingskapasitet i Norge.
Forsvarssektoren følger opp Stortingets vedtak. Jeg har tiltro til at Forsvaret gjennomfører den vedtatte omstillingen på en god måte.