Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 06.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): FrP har i lang tid etterlyst at man tillater 24 meters lengde på tømmervogntog, og var glad når statsråden åpnet for dette, i ettertid har flere tatt kontakt og vært bekymret siden man ikke tillot å øke vekten på vogntog, samtidig som noen riksveger er åpnet for 24 meter mens andre er åpnet for maks 22. Også når det gjelder akseltrykk er det store forskjeller.
Vil statsråden også se på disse utfordringene som er dukket opp og endre regelverket slik at det blir 24 meter og at man øker grensen for tillatt akseltrykk på aktuelle veier?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen er svært opptatt av å tilrettelegge for mest mulig kostnadseffektive transporter, og har særlig fokus på å bedre rammevilkårene for treforedlingsindustrien. Økt nyttelast på tømmervogntog vil gi en effektivisering som styrker denne næringen, og vil bidra til færre transporter, færre kjøretøy på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.
Dette er bakgrunnen for at det nå er åpnet for økt lengde for tømmertransport fra 22 til 24 meter og økt tilhengervekt. Som et ytterligere tiltak for å fremme effektive transporter, vil Vegdirektoratet innen kort tid sende forslag om å øke tillatt totalvekt for tømmertransporter fra 56 til 60 tonn på høring, med 6 ukers høringsfrist.
Realisering av effektiviseringspotensialet ved lengre og tyngre transporter for skognæringen, avhenger imidlertid av at større deler av vegnettet kan åpnes for dette. Vegnettet det er aktuelt å kjøre tømmertransport på, omfatter riks-, fylkes- og kommunale veger med svært varierende vegstandard. Hver strekning må vurderes konkret før største tillatte vogntoglengde- og vekt kan økes.
Statens vegvesen skal derfor nå vurdere aktuelle flaskehalser på riksvegnettet, og prioritere utbedringstiltak på strekninger og områder hvor nytten for tømmertransport og treforedlingsindustrien vil være størst. De skal videre se nærmere på mulige flaskehalser for tømmertransport på fylkesvegnettet og beregne disse for tåleevne og utbedringsbehov. Dette må skje i tett samarbeid med fylkeskommunene.
Til spørsmålet om å vurdere økt tillatt aksellast ved transport av tømmer, bemerkes at dette ikke er et aktuelt tiltak i denne omgang. En økning av tillatt aksellast medfører økt belastning på vegen, og vil kunne få betydelige konsekvenser for vegens levetid. Etter det departementet har fått opplyst, er økt akseltrykk heller ikke spilt inn som noe ønske fra skognæringen i forbindelse med høringen om nye bestemmelser for tømmertransport.