Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1230 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 25.04.2013
Besvart: 06.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Ser samferdselsministeren samfunnsnytten av å få IC til Halden og dobbeltsporet videre til svenskegrensen så fort som mulig, og at 2030 som er et lite forpliktende mål i NTP er for sent?

Begrunnelse

Det er en utbredt oppfatning at samferdselsprosjekter i Norge planlegges på en mangelfull måte. Vesentlige nytteeffekter er utelatt eller systematisk undervurdert i de samfunnsøkonomiske analysene. Årsaken kan være at det har manglet gode metoder for å anslå nytten av forbedret infrastruktur utover verdien av innspart reisetid for trafikantene.
Cowi har forsøkt å anslå hvilken nyttevirkning et bedre jernbanetilbud i Østfold vil ha for samfunnet generelt. Resultatene i den utarbeidede rapporten viser at et bedre jernbanetilbud som følge av utbyggingen av IC-prosjektet for Østfoldbanen vil ha meget sterke verdiskapingseffekter for regionen. Totalt er mernytten beregnet til 764 millioner kroner årlig, og 11 milliarder kroner over en 25 års periode. Disse gevinstene følger av en sterkere integrering mellom Østfoldkommunene og Oslo-området.
Østfoldbanen binder sammen byområdene i Østfold med hverandre og med Oslo-området. Dette er områder med rask befolkningsvekst, bare i Østfold fylke er det de neste 20 årene forventet en vekst på 52.000 innbyggere i følge SSBs middel-prognose. Den sterke befolkningsveksten innebærer store utfordringer knyttet til arealutvikling og transportavvikling, og bidrar til økt behov for investeringer i jernbanenettet i regionen.
Østfoldbanen er også hovedforbindelsen med tog i retning Sverige, Danmark og kontinentet og Gøteborg havn er på mange måter viktig for hele Norge.
På godssiden har derfor også banen et stort markedsgrunnlag. I dag går det ca. 2 200 trailere over Svinesund hvert døgn. Prognosen for økning av trafikken på E6 viser at dagens vei er underdimensjonert i nær fremtid om vi ikke klarer å få mer gods fra vei til bane. Verdien av utlandsforbindelsen og godstransport er ikke inkludert i Cowis beregninger som således vil vise en enda større nytteverdi.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen har i Meld. St. 26 (2012-2013)Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt frem en omfattende utbyggingsplan for jernbanen på Østlandet.
I korte trekk legger planen opp til at det skal bygges sammenhengende dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 skal det bygges dobbeltspor til Sarpsborg på Østfoldbanen. I tillegg skal kapasiteten bygges ut slik at det kan kjøres flere og lengre godstog på Dovrebanen og Østfoldbanen. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av IC-strekningene til Skien, Halden og Lillehammer skal ta sikte på ferdigstilling i 2030.
Regjeringen er overbevist av samfunnsnytten av å bygge ut i hele IC. I Meld. Som det fremgår av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, vil Jernbaneverket få i oppdrag å utvikle en konkret utbyggingsstrategi for InterCity-utbyggingen som er forankret i stortingsbehandlingen av planen. I utbyggingsstrategien fastsettes en utbyggingsrekkefølge og en fremdriftsplan som sikrer at strekninger med høyest nytte realiseres først, samtidig som hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging ivaretas.
I Høyres alternative transportplan, som nylig ble lagt frem, heter det at partiet vil planlegge for full utbygging av InterCity-strekningene. Jeg har imidlertid ikke sett at det sies noe om når denne utbyggingen skal ferdigstilles. Som nevnt innledningsvis legger Regjeringen i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av IC-strekningene til Skien, Halden og Lillehammer skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Regjeringens plan synes med andre ord å være mer forpliktene enn Høyres alternativ.