Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1236 (2012-2013)
Innlevert: 26.04.2013
Sendt: 26.04.2013
Besvart: 06.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): "Skogsalg dekker minus for Statskog" lyder overskriften i Nationen 23.4.. Til tross for betydelig økt volum og en hogststrategi som tildrar seg oppmerksomhet i lokalmiljøene der den foregår, er det frasalg av eiendom som redder resultatet i Statskog. Det er en åpenbar fare for at salg av eiendommer med lav historisk kostpris dekker over et kjøp til en for høy pris.
Når vil Stortinget få seg forelagt den varslede gjennomgangen av avkastnings- og utbyttekravene til Statskog?

Begrunnelse

I Prop 11S (2010-2011) Kapitalforhøyelse og statlige lån til Statskog SF heter det bl.a. at 'Det ordinære foretaksmøtet i 2010 vedtok å gjennomføre en ekstern vurdering av avkastningsmuligheter for foretakets eiendommer. Departementet vil i oppfølgingen av dette, og i lys av kjøpet av de omtalte selskapene og endring i avvirkningsvolum og egenkapital, gjennomgå avkastnings- og utbyttekravene til foretaket'. Undertegnede har ved flere anledninger reist spørsmål om lønnsomheten ved kjøpet som den gang ble behandlet og har vært spent på hva den gjennomgangen som departementet varslet, vil ende opp med.
En slik gjennomgang bør også avdekke i hvilken grad eiendommer som er anskaffet og bokført til historiske og lave kostpriser, bidrar til å gi avkastning i Statskog og dermed være en kilde til å dekke over manglende evne til å skape avkastning av den investeringen som ble foretatt.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I årsrapporten fra Statskog SF er det vist til at foretaket i 2012 har innfridd styrets forventninger og mål til foretakets operative drift og økonomi.
Det er riktig at salget av eiendommer med lav bokført verdi vil kunne føre til store resultatmessige overskudd, men ved vurderingen av resultatene vil det måtte gjøres et skille mellom engangsinntekter og –kostnader og ordinær drift. Statskog SFs regnskap for 2012 vil bli presentert for eier i Foretaksmøtet i juni 2013, og jeg forventer en grundig redegjørelse for resultatene fra foretakets ulike virksomhetsområder på dette møtet.
Statskog SFs kjøp av selskapene Borregaard skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS fra Orkla ASA la grunnlag for en betydelig økning av avvirkningsnivået, et omfattende arronderingssalg og mer effektiv skogsdrift, også på de eiendommene foretaket eide fra før.
I oppfølgingen av resultatene og i gjennomgangen av avkastnings- og utbyttekravene for foretaket, er forutsetningene som ble lagt til grunn for investeringen sentrale. Det er så langt ikke framkommet noe som skulle tilsi at eiendommene fra Orkla ASA ble kjøpt for en for høy pris. Det er gjennomført en ny ekstern verdivurdering av foretaket, og det pågår nå et arbeid med å utvikle mål og resultatkrav for foretaket. Synergieffekter fra skogkjøpet, og effektiviseringsgevinster knyttet til det pågående arronderingssalget, vil ventelig gi grunnlag for mer effektiv skogsdrift i foretaket. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med forslag knyttet til eierstyringen av Statskog SF når dette arbeidet er ferdigstilt.