Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2012-2013)
Innlevert: 26.04.2013
Sendt: 29.04.2013
Besvart: 03.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vil helseministeren definere tjenestetilbudet som bør være tilstede ved et lokalsykehus, og vil helseministeren ta initiativ til at Stortinget får ansvaret for å fastsette hvilke funksjoner et lokalsjukehus må ha?

Begrunnelse

Regjeringsplattformen, Soria Moria II, har stadfestet at ingen lokalsykehus skal legges ned og at de skal beholde akuttfunksjoner og fødetilbud, noe som daværende helseminister Anne Grethe Strøm Erichsen bekreftet i sitt svar i dokument nr. 15:464 (2010-2011). Likevel mottar spørsmålsstiller flere henvendelser fra lokalbefolkning, ansatte og støttegrupper ved ulike lokalsykehus som melder om økt sentralisering av flere viktige tjenester bort fra lokalsykehusene.
Helse Fonna startet som et helseforetak med tre likestilte lokalsykehus, men siden opprettelsen av helseforetaket har flere tjenester ved Stord Sykehus, Odda Sykehus og Valen Sykehus blitt nedbygd og sentralisert til Haugesund. En fortsatt nedbygging av lokalsykehusene vil resultere i at tilbudet i Sunnhordland og Hardanger-regionene blir utarmet og dette skaper stor utrygghet for de som bor der.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg viser til Meld. St. 16 (2010-2011) om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) som Stortinget sluttet seg til.
I meldingen beskriver regjeringen sine forventninger til lokalsykehusene.
Lokalsykehusene skal rette tilbudet inn mot de store pasientgruppene som bør og kan få sitt spesialisthelsetjenestetilbud i nærmiljøet. Lokalsykehusene bør derfor tilby et bredt spekter av dagtjenester og ha tilgang til nødvendig kompetanse for rask og effektiv diagnostikk.
Akuttilbudet må videre tilpasses lokale forhold, herunder samarbeid med kommuner om legevakt og felles akuttmottak. Det er et overordnet mål at helsetilbudet skal være likeverdig i ulike deler av landet. Lokalsykehus med akuttfunksjon må som et minimum ha indremedisinsk akuttberedskap, samt kompetanse til å utføre enklere kirurgiske prosedyrer på døgnbasis.
Jeg vil avslutningsvis vise til Innst. 422 S 2010-2011 som beskriver Stortingets forventinger til lokalsykehus.