Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 13.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren gjøre rede for om man har klart å løse de samtidighetskonflikter man har hatt for luftambulansen i Helse-Fonna-området på en fullt ut tilfredsstillende måte, og på hvilken måte disse eventuelt er løst?

Begrunnelse

Det vises til flere tidligere spørsmål om helse- og omsorgsministeren vil ta initiativ til å få stasjonert egen luftambulanse i Helse-Fonna-området for å få ned responstiden som kan være avgjørende når liv skal reddes og på bakgrunn av økt aktivitet i denne regionen, samt spørsmål om hvor mange samtidighetskonflikter man har hatt for luftambulansen og på hvilken måte disse er løst.
I svar på mitt spørsmål Dokument 15:937 (2012-2013) hevder helse- og omsorgsministeren at antallet oppdrag fra kommunene i Helse-Fonna-området til helikopterbasene som ble avvist eller avbrutt på grunn av samtidighetskonflikter har vært stabilt de siste fire år.
Helse- og omsorgsministeren opplyser imidlertid ikke om disse avviste eller avbrutte oppdragene er løst på annen måte eller på hvilken måte disse eventuelt er løst.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Samtidighetskonflikter i luftambulansetjenesten kan være en ulempe for pasienten og vil kunne føre til lengre ventetid og lengre transport til eller fra sykehus.
Jeg har fått informasjon fra Helse Vest om hvordan samtidighetskonflikter i Helse Fonna-området har vært løst i 2011 og 2012. Helse Fonna har utarbeidet oversikten etter manuell telling i AMK. Samtidighetskonfliktene har primært vært løst ved at basen i Bergen og basen i Stavanger har dekket opp for hverandre, eller ved at redningshelikopteret Sea King har tatt oppdraget. Luftambulanse fra basen i Ål og Førde har også vært benyttet. I noen tilfelle har ambulansefly blitt brukt når det har vært behov for å overflytte pasient mellom sykehus.
I enkelte tilfeller har pasienten vært transportert med bilambulanse, eventuelt med følge av lege eller spesialsykepleier. Alternativt har pasienten blitt liggende litt lenger på et av sykehusene i Helse Fonna i påvente av ledig helikopter. Valg av løsning i det enkelte tilfelle har skjedd på bakgrunn av medisinskfaglige vurderinger fra behandlende leger i tett samarbeid med AMK og luftambulansetjenesten.
Legebilen som er stasjonert ved Haugesund sjukehus rykker ut ved alvorlig sykdom og skade. Den kjører også i møte med ambulanse fra distriktene eller deltar i transportoppdrag der helikopter ikke er tilgjengelig. Legebilen er foreløpig i drift bare på dagtid, men Helse Fonna arbeider med en gradvis utvidelse til å dekke større deler av døgnet.
Helikoptertransportene skjer på bakgrunn av ulike indikasjoner og ulik hastegrad - alt fra overflytting av stabile pasienter til annet sykehus til akutthjelp og transport ved alvorlig skade eller sykdom. Det er således ikke alle oppdrag som haster like mye.