Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1276 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Mener justisministeren at samtlige dommere i dag har gyldig embetsed og hva bør bli konsekvensen dersom dette ikke er tilfelle?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller vil vise til tidligere spørsmål, Dokument nr. 15:1206 (2012-2013). Der uttaler Statsråden følgende:

«Etter Grunnloven § 21 skal embetsmenn avlegge embetsed eller embetsforsikring. Nærmere regler om avlegging av embetsed og embetsforsikring er gitt ved lov 22. mai 1981 nr. 23 om embetsed. Embetseder oppbevares ved Statsministerens kontor.»

Ifølge kilder spørsmålsstiller har vært i kontakt med, viser undersøkelser at embetseder er avlagt etter at embetsbrev (bestillingsdokument) er utferdiget og at dette stadig blir gjort. Mange har overhodet ikke avlagt embetsed, og en innsynsforespørsel på 296 dommere viste at 41 dommere overhodet ikke hadde avlagt embetsed. Dette er klare indikasjoner på rutinesvikt.
Det kan være problematisk med retroaktiv avleggelse av embetsed dersom vi skal tolke grunnlovens § 21 ordrett. Her fremgår det at embetsed skal avlegges før stillingen tiltredes:

«Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab(…)»

Videre er edsavleggelse et absolutt krav etter Embetsedslovens § 3: «Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnlovens § 21 være avgitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet.
Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort». Med andre ord vil manglende edsavleggelse i ytterste konsekvens kunne medføre at enkelte dommere ikke har lovmessig rett til å utøve sin dommergjerning.
Spørsmålsstillers umiddelbare oppfatning er at disse opplysningene, dersom de stemmer, vil kunne medføre en meget komplisert og uavklart stilling i det norske rettssystemet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Embetseder og embetsforsikringer innhentes av det enkelte fagdepartement etter utnevning til et embete. Undertegnet embetsed oversendes Statsministerens kontor så raskt som mulig, slik at vedkommende embetsmann kan få utstedt bestallingsdokument (utnevningsdokument). Bestallingsdokument blir ikke utferdiget før undertegnet embetsed eller -forsikring er mottatt av Statsministerens kontor.
Undertegnede embetseder og -forsikringer oppbevares ved Statsministerens kontor. Jeg har vært i kontakt med Statsministerens kontor om dommeres embetseder, og fått opplyst at en ikke er kjent med eksempler på at dommere utnevnt i statsråd ikke i dag har avlagt gyldig embetsed etter Grunnloven § 21.
Jeg gjør oppmerksom på at konstituerte dommere eller utpekte stedfortredere for faste medlemmer i Trygderetten ikke er utnevnt i embetsstillinger. De skal dermed ikke avlegge embetsed etter Grunnloven § 21.
Sommeren 2012 mottok Statsministerens kontor flere hundre innsynsbegjæringer i dommeres embetseder. I 43 tilfeller tok det noe tid før en fant fram til de etterspurte sakene. Det ble i ettertid gitt innsyn i 15 embetseder eller -forsikringer undertegnet i perioden 1973 til 1995. De resterende 28 innsynsforespørslene viste seg å gjelde konstituerte dommere eller utpekte stedfortredere for faste medlemmer i Trygderetten.
Hvis det likevel skulle vise seg at en utnevnt dommer ikke har avlagt embetsed eller
-forsikring, vil det være opp til domstolene å ta stilling til den rettslige betydningen av dette.