Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1250 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 14.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I mange områder er det dårlig mobiltelefondekning, et av disse områdene er Røsnes/Haugnes i Bø kommune i Vesterålen. I området er det både fastboende og et betydelig antall hytter, i tillegg til at området er mye brukt ifm rekreasjon. I tider er det ikke dekning i det hele tatt i området. I lang tid har både kommune og privatpersoner arbeidet med Telenor for å forbedre dekningen i området, uten at dette har lykkes.
Vil statsråden ta et initiativ ovenfor teleaktørene slik at dekningen blir akseptabel?

Begrunnelse

Over flere år har både kommunen og enkeltpersoner prøvd å få en bedre dekning i dette området. Hvis en går inn på Telenor sin side over dekning i området gir dette et helt feil bilde. Beboere/hytteeier i området har gjort målinger som viser at det ikke er dekning i områdene som dekningskartet viser at det skal være dekning. I tillegg er det så mye bruk av nettet der det er dekning, at en ikke når frem. Dette var blant annet tilfelle i påsken da det ikke var mulig å komme frem ved bruk av internett. En så dårlig dekning kan føre til at en ved sykdom eller ulykke ikke får kontakt med rette myndighet. Det er også et poeng at mange av de som innehar hytter i området er næringsdrivende som har behov for å holde kontakt med egen virksomhet i ferier, noe de langt på vei er fraskåret fra slik tilstanden er i dag.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Norge er i dag, på tross av vår geografi, et av landene med best mobildekning i verden med nær 100 % dekning der folk bor. Det gjør at vi alle har blitt vant med å kunne benytte mobiltelefonen og få tilgang til datatrafikk der vi ferdes eller oppholder oss. Jeg har derfor stor forståelse for at det oppleves vanskelig for folk på steder som ikke har tilfredsstillende dekning. Vi finner i dag enkeltområder over hele landet som har dårlig dekning på grunn av topografi, bygningsmasse eller lite kundegrunnlag. Dette er ikke en ønskelig situasjon.
Slik representanten Kenneth Svendsen beskriver situasjonen i Røsnes/Haugnes vil Samferdselsdepartementet anbefale brukerne å prøve ut dekningen hos andre tilbydere, samt å montere utvendig antenne for å bedre mottaksforholdene.
Departementet får fra tid til annen tilbakemeldinger om avvik mellom dekningskartene tilbyderne oppgir og dekningen som brukerne opplever. Avvikene kan ha flere årsaker. Dekningskartene er simulert ut fra kartdata og kan gi feil resultat, det kan være bygningsmessige hindringer eller det kan være feil på brukernes eget utstyr. Det er også en kjent sak at nye smartmobiler ofte har dårligere antenner enn eldre mobiltelefoner. Post- og teletilsynet vil vurdere tilbydernes dekningskart i forbindelse med kravene som settes til dekning ved utbyggingen nye mobilfrekvenser.
I sitt brev viser representanten Kenneth Svendsen til behovet for mobilkommunikasjon for å kunne kontakte nødetater. Mobilnettene er ikke bygget ut som et fullverdig nødnett, og jeg vil oppfordre folk til å ta sine forholdsregler og ikke basere seg på å alltid kunne bruke mobiltelefonen til nødkommunikasjon.
Det er i dag i hovedsak konkurransen tilbyderne imellom som driver den videre utbyggingen av dekning over hele landet. Tilbyderne av mobiltelefoni i Norge har alle oppfylt dekningskravene de har i sine frekvenstillatelser. I forbindelse med tildelingen av nye frekvenser (de såkalte dividende-frekvensene) vil Samferdselsdepartementet sette strenge krav som vil øke dekningen for mobildata og konkurransen i markedet ytterligere.