Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1251 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å sikre en enhetlig praktisering av regelverket knyttet til bruk av los for passasjerfartøy, og gi sjøfolk med farledsbevis automatisk dispensasjon fra losplikt frem til 1.januar 2014?

Begrunnelse

Det følger av Forskrift 7.desember 2010 nr. 1588 om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann, at fartøy som ikke var lospliktig etter Forskrift 23.desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann, men som blir lospliktig etter forskriftsendringen, må oppfylle forskriftens krav til å bruke los eller benytte farledsbevis innen 1. januar 2013. For fiskefartøy og passasjerfartøy er fristen 1.januar 2014.
Alle ønsker vi loser, men denne yrkesgruppen må anses som spesialister på sitt fagfelt og benyttes i de situasjonene som er ekstra utfordrende sikkerhetsmessig langs kysten. De bør ikke benyttes til såkalt ”rutetrafikk”.
Regjeringens ambisjon om mer gods fra land til sjø, vil kreve en mer effektiv og kanskje også en annen type skip (ev. større skip) enn tidligere om det skal være kostnadsbesparende for kunden. Da må det være ønskelig at det om bord disse skipene finnes flest mulig offiserer med farledsbevis og stor kjennskap til farledene. Dette vil både være et tiltak for å øke sikkerheten, samt et godt tiltak for å bevare norske sjøfolk om bord. Dersom en går over til losplikt for alle skip over den lengdegrensen som nå er satt, vil dette kreve flere loser i framtiden. Hvor skal disse rekrutteres fra når det ikke lengre finnes norske offiserer med kysterfaring i nærskipsfarten.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Lostjenesten skal ivareta sjøsikkerheten og miljøet langs kysten på en god måte. Dette gjøres ved å sørge for at fartøy som ferdes i kystfarvannet har navigatører ombord med tilstrekkelig farvannskjennskap og kompetanse til å foreta sikker seilas.
Ved endringene i lospliktforskriften som trådte i kraft 1.1.2011 ble også fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 24 meter eller mer lospliktige ved seilas innenfor grunnlinjen. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los ombord eller ved å benytte ordningen med farledsbevis og innebærer således ikke at los automatisk må tas ombord på fartøyet.
Jeg vil understreke at endringene i lospliktforskriften ikke legger opp til bruk av flere loser, men til en kvalitetskontroll av at navigatørene som seiler faktisk besitter tilstrekkelig farvannskompetanse. Målet med endringene er at flere navigatører må ha farledsbevis og at vi dermed i større grad får mulighet til å kvalitetssikre nødvendig kompetanse hos navigatørene. Loser skal ikke settes inn til såkalt ”rutetrafikk” hvor det er erfarne navigatører ombord. Det er nettopp derfor det er etablert en ordning med farledsbevis. For de nye fartøysgruppene som ble omfattet av losplikten ved endringene, er det hovedsakelig seilas med farledsbevis som er aktuelt.
Så til representantens spørsmål om jeg vil ta initiativ til å sikre en enhetlig praktisering av regelverket knyttet til bruk av los for passasjerfartøy, og gi sjøfolk med farledsbevis automatisk dispensasjon fra losplikt frem til 1. januar 2014.
Det ble etablert en overgangsordning på to år for at de nye fartøysgruppene skulle få tilstrekkelig tid til å innrette seg i henhold til det nye regelverket. Fiskebåtredernes Forbund og Oslo Yrkesbåtrederes Forbund tok kontakt med Kystverket før overgangsordningen utløp og viste til konkrete utfordringer med å få på plass farledsbevis for sine navigatører. Dette har sammenheng bl.a. med et seilingsmønster som er av en slik karakter at det har vært behov for lenger tid til å kunne få seilt opp navigatører til farledsbevis. På bakgrunn av et påvist reelt behov for forlengelse, utsatte Fiskeri- og kystdepartementet overgangsordningen for losplikt til 1.1.2014 for disse gruppene. Dette innebærer ikke utsettelse av plikt til å betale losberedskapsavgift som også for fiskefartøy og mindre passasjerfartøy skal betales fra 1.1.2013.
Fraktefartøyenes Rederiforening søkte i februar 2013 om en tilsvarende forlengelse av overgangsordningen. Kystverket har vurdert saken bl.a. ved å sammenligne farledsbevisregisteret med de aktuelle fraktefartøyene som blir berørt av overgangsordningen. Ifølge Kystverket har disse fartøyene allerede navigatører med farledsbevis og det er ikke påvist konkrete utfordringer som tilsier behov for utsettelse. Departementets vurdering er dermed at det for Fraktefartøyenes Rederiforenings medlemmer ikke foreligger informasjon som gir grunnlag for å forlenge overgangsordningen for losplikt. Dersom Fraktefartøyenes Rederiforening har informasjon som viser at det er et konkret behov for ytterligere utsettelse må det foretas en ny vurdering.
Omfanget av losplikten er et sentralt vurderingstema for losutvalget som skal levere sin utredning i juni og blir et viktig innspill til regjeringens arbeid for å videreutvikle en effektiv lostjeneste som samtidig ivaretar sjøsikkerheten og miljøet på en god måte.