Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Post i butikklokaler er blitt en vanlig form for posttjenester. I et tilfelle skulle butikken pusses opp og ble stengt for en periode. Det ble også posten. Kunder som kom for å hente viktige pakker fikk dem ikke utlevert. Det fantes ingen informasjon om hvor lenge lukkingen skulle vare eller om det var mulig å benytte andre postlokaler. Ved telefon til postens servicetelefon fikk man forskjellig informasjon ved forskjellige henvendelser.
Kan posten tillate seg å stenge et utleveringssted uten videre?

Begrunnelse

Posten er viktig for de fleste. Norske brukere er vant til at man kan stole på at sendinger kommer frem i noenlunde rett tid og at det er trygt å sende viktige, og mindre viktige, pakker og andre forsendelser med posten. Når man kommer til posten for å hente en pakke og får beskjed om å komme tilbake neste uke kan det bli alvorlig for mottakeren. Det ville vært naturlig med et oppslag på stedet med informasjon om når man igjen kunne forvente at posten skulle åpne. Ved henvendelse til servicetelefonen til posten forventer man service - ikke avvisende beskjeder om at "sånn er det bare". At forskjellige oppringere får forskjellig beskjed om situasjonen er heller ikke særlig kundevennlig. Etter flere telefonsamtaler fikk man til slutt beskjed om at posten skulle være åpen et par timer midt på dagen, dagen etter. Dette var midt i arbeidstiden for de fleste og ganske umulig å rekke. En litt mere kundevennlig holdning burde man kunne forvente fra postens side!

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Posten er opptatt av at ombygginger og driftsomlegginger ved ekspedisjonsstedene skal gjennomføres på måter som ivaretar hensynet til kundene. Dette gjelder både i forbindelse med oppussing/ombygging ved eksisterende Post i Butikk og ved etablering av ny Post i Butikk til erstatning for egendrevet postkontor som stenges. Kundene skal informeres i god tid på forhånd gjennom bl.a. følgende informasjonstiltak:

•Oppslag i ekspedisjonslokalet 14 dager før omlegging.
•Informasjon til mottakere som leier postboks 8 dager i forkant.
•Brev til alle berørte postmottakere 1 uke i forkant om hvor pakker etc. skal hentes.
•For å kunne besvare kundehenvendelser orienterer Posten sin egen Kundeservice 8 uker i forkant.

Posten legger vekt på at stengning av ekspedisjonsfunksjonen så langt som mulig skal unngås. Ved omlegging fra egendrevet postkontor til Post i Butikk vil postkontoret normalt ha begrenset åpningstid siste virkedag, mens overtakende Post i Butikk åpner neste morgen. Ved ombygging/nytt interiør i postpunktet i en Post i Butikk vil postbetjeningen stenge tidligere den dagen arbeidet utføres og normalt åpne til vanlig tid neste dag. Dersom det er snakk om mer omfattende arbeid i butikken eller det skjer uforutsette forsinkelser, skal kundene tilbys et alternativ. Dette skjer enten ved at posttjenestene flyttes midlertidig til en nærliggende Post i Butikk eller ved etablering av en annen midlertidig løsning i butikken.
I brevet fra representanten Bård Hoksrud kan det synes som en Post i Butikk-funksjon har blitt stengt i forbindelse med oppussing av selve butikklokalet. Posten oppgir at ovennevnte rutine gjelder også i slike situasjoner. Dersom Post i Butikk-punktet ikke er tilgjengelig, skal kundene altså tilbys et alternativ ved at posttjenestene enten flyttes midlertidig til en nærliggende Post i Butikk eller ved etablering av en annen midlertidig løsning. Uavhengig av hvilket alternativ som tilbys, skal kundene varsles på forhånd og Postens Kundeservice skal være informert og kunne gi korrekt informasjon til kunder som henvender seg dit.
Posten oppgir at de ikke har lykkes i å bringe klarhet i hvilken Post i Butikk representanten Bård Hoksrud referer til. På generelt grunnlag legger jeg imidlertid til grunn at Posten i sine omleggingsprosesser legger vekt på å sikre god tilgjengelighet og leveringskvalitet. På bakgrunn av de informasjonstiltak og rutiner som er beskrevet ovenfor, er det min vurdering at Posten tilstreber å legge til rette for at kundene i minst mulig grad blir berørt av omleggingsprosesser, enten disse utføres i regi av Posten selv eller Postens kontraktpartnere.