Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1253 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hjørnestensbedriften Bindalsbruket A. S er nylig slått konkurs. Bedriften møtte en vanskelig markedssituasjon etter at staten bidro til kraftig kapasitetsøkning gjennom støtten til etableringen av Doria i Årdal. Etter Doria-etableringen er nå 120 arbeidsplasser gått tapt i Bindal. Det jobbes nå aktivt lokalt for snarest å kunne re-åpne dørfabrikken.
Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til at Bindalsbruket kan re-åpnes og vil statens eget virkemiddelapparat bli en viktig bidragsyter i en slik prosess?

Begrunnelse

Bindalsbruket A. S har vært i drift i nesten 100 år. Bedriften har vært en svært viktig institusjon og arbeidsplass i Bindal kommune. Hvor mulighetene for alternativ sysselsetting for ansatte er begrenset. Med lange avstander inn til nærmeste betydelige arbeidsregioner. I ettertid kan det åpenbart synes som om staten har et delansvar for årsaken til at Bindalsbruket A. S gikk konkurs. Det blir i denne sammenhengen vist til at staten var en meget aktiv aktør ifm. etableringen av Dorias fabrikk i Årdal. En etablering som medførte en kraftig skjerpet markedssituasjon for Bindalsbruket. Selv om Doria etterhvert la ned sin virksomhet i Årdal, ble det likevel umulig for Bindalsbruket A. S og overleve som følge av kapasitets og markedssituasjon. Nå arbeides det aktivt lokalt for å kunne få til løsninger som kan bidra til å re-åpne fabrikken og dermed igjen dørproduksjon ved den tradisjonsrike bedriften i Bindal.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Økonomiske virkemidler rettet mot næringslivet forvaltes av Innovasjon Norge, som tidligere har bidratt med økonomiske virkemidler til bedriften. Innovasjon Norge har imidlertid ikke adgang til å bidra med støtte til bedrifter i konkurssituasjon. Ved en eventuell re-start av bedriften, vil ny prosjektstøtte og annen finansiering kunne vurderes.
I tillegg kan jeg opplyse om at det innenfor virkemiddelapparatet er midler til utviklings- og omstillingsarbeid i kommunene. Disse midlene forvaltes av fylkeskommunene. Fra og med budsjettåret 2003 vedtok Stortinget en ny budsjettstruktur for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Endringen innebar blant annet at fylkeskommunene fikk et større ansvar for bruken av de distriktspolitiske virkemidlene. Fylkeskommunen og det regionale partnerskapet fikk økt frihet til å gjøre vurderinger, basert på lokale og regionale forhold. Dette innebærer at fylkeskommunen kan prioritere geografiske områder som de mener bør få større oppmerksomhet - for eksempel områder med omstillingsutfordringer. Det vil si at det i prinsippet er fylkeskommunene som har ansvaret for omstillingsarbeidet i eget fylke. Dette gjelder både i forhold til å prioritere hvilke områder som skal få bistand og hvor mye midler disse eventuelt skal få.
Bindal kommune er utvilsomt i en vanskelig situasjon, med direkte og indirekte konsekvenser av konkursen ved Bindalsbruket. Det er derfor viktig at kommunen og bedriften har god kontakt med Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Jeg er kjent med at det allerede er opprettet en slik kontakt.