Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1255 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvor mye vil det koste å åpne togstrekningen Rakkestad - Sarpsborg?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Strekningen Ski – Rakkestad blir i dag trafikkert med persontog på hverdager. På strekningen Rakkestad – Sarpsborg er det i dag ikke rutemessig framføring av tog, men banen er åpen for trafikk. Som en del av utbygging av ERTMS på Østfoldbanen Østre linje bygger Jernbaneverket ERTMS på strekningen Rakkestad – Sarpsborg og den vil bli åpen for tog med ERTMS fra august 2015. Jernbaneverket bygger også nye veisikringsanlegg på strekningen i tillegg til at det settes opp et nytt veisikringsanlegg på Bodal som i dag er usikret.
Jernbaneverket mener at det må gjøres et planarbeid for å se på nødvendige tiltak og kostnader dersom togstrekningen Rakkestad – Sarpsborg skal gjenåpnes for permanent trafikk. For å åpne strekningen for persontransport må det blant annet gjøres stasjonstiltak på Ise og Rakkestad stasjoner. Videre må det ses nærmere på innføringen av tog til Sarpsborg stasjon samt på sikringsanlegget for Sarpsborg stasjon. Omfanget av tiltakene avhenger av hvor omfattende togtilbud det skal tilrettelegges for. I forbindelse med KVU for InterCity-strekningene ble det gjort kostnadsberegninger for å overføre godstrafikken fra vestre til Østre linje. Samlet ble nødvendig oppgradering av Østre linje (Ski – Sarpsborg) kostnadsberegnet til i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner.