Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 02.05.2013
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 13.05.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I budsjettproposisjonen for 2013 skriver regjeringen at det skal opprettes opplæringskontor for statlig sektor.
Hva er status for etableringen av opplæringskontor for statlig sektor, og hva er måltallet for lærlingeformidling for det skole-/opplæringsåret som starter i august 2013?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har nylig tilsatt prosjektleder som får ansvar for å etablere og drifte opplæringskontoret i pilotperioden. Opplæringskontoret skal etter planen være opprettet i august 2013. Pilotperioden vil ha varighet ut 2015.
Fra oppstart vil prosjektleder etablere kontaktnett og legge forholdene til rette for økt læreformidling. I og med at etablering av opplæringskontoret skjer i august, vil virksomheten i første omgang omfatte eksisterende lærekontrakter for skole-/opplæringsåret 2013/2014. Det vil derfor først være aktuelt å sette måltall for opplæringskontorets læreformidling i statlige virksomheter i Oslo og omegn for skole-/opplæringsåret som starter i august 2014. Opplæringskontoret vil imidlertid jobbe aktivt med oppgaver knyttet til eksisterende lærekontrakter, berede grunnen for at virksomhetene rekrutterer flere lærlinger, etablere kontakt med skolene og markedsføre staten som attraktiv arbeidsplass overfor elevene og rådgiverne i skolene.
En viktig oppgave for det nye opplæringskontoret blir å utarbeide forslag til en overordnet strategi med tiltak som kan bidra til at statlige virksomheter samlet oppfyller målene i den nye samfunnskontrakten om å øke antallet lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015. Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet vil følge opp opplæringskontoret i arbeidet med en overordnet strategi. Dette arbeidet skal iverksettes umiddelbart etter opplæringskontorets oppstart.