Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilken strafferamme og straffenivå mener statsråden vil være effektiv for å hindre brudd på ilagt innreiseforbud til Norge, og hvor nivået legges ved henholdsvis 1. gangs brudd på innreiseforbud, og for gjentatte brudd på innreiseforbudet?

Begrunnelse

Kriminalitetsbildet i Norge har endret seg betydelig de senere årene. Det har vært en økning i antallet kriminelle av utenlandsk opprinnelse, uten tilknytning til Norge, som har vært tatt av politiet. En trend er at disse kriminelle etter å ha blitt utvist og uttransportert, i økende grad har brutt innreiseforbudet og returnert til Norge – ofte for å begå ny kriminalitet. Dette fører til at politi, rettsvesen og kriminalomsorg må bruke store ressurser og blir påført store kostnader ved å følge opp dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet har hatt spørsmålet om heving av strafferammen for brudd på innreiseforbudet på høring. Høringsfristen løp ut 12. april i år. Som det fremgår av høringsbrevet ser jeg behov for å heve strafferammen, og jeg anser også at normalstraffnivået for brudd på innreiseforbudet i dag er for lavt. Hvor mye strafferammen bør heves, og hva nivået på straffeutmålingen bør være, er til vurdering i departementet. Saken vil bli fremmet for Stortinget så snart den er ferdigbehandlet.