Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden bidra til at Norge, via EØS-midler, gjør at samarbeidsland stiller øremerkede fengselsplasser til rådighet for soningsoverføring av straffedømte?

Begrunnelse

Systemet med soningsoverføring fungerer svært lite tilfredsstillende når man sammenlikner antallet som soningsoverføres årlig, med antallet utenlandske kriminelle i norske fengsel.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norsk kriminalomsorg er gjennom EØS-finansieringsordningene aktivt involvert i internasjonalt samarbeid i en rekke sentral- og østeuropeiske land. Kriminalomsorgen i Norge samarbeider med kriminalomsorgen i Romania, Latvia, Polen, Litauen og Tsjekkia. Jeg er sikker på at dette samarbeidet har en positiv innvirkning på arbeidet med soningsoverføring.
EØS-finansieringsordning skal blant annet bidra til kapasitetsbygging og samarbeid innenfor kriminalomsorg, inkludert alternativ soning. Øremerking av fengselsplasser for å motta dommer fra Norge vil ikke være i tråd med forutsetningene for EØS-finansieringsordning. Jeg tror heller ikke øremerkede plasser ville ha bidratt til å øke antallet soningsoverføringer. Sakene vil uansett måtte behandles i henhold til det samme regelverket (overføringskonvensjonen med tilleggsprotokoll).