Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Begrunnelse

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.
For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Likelydende spørsmål har blitt sendt til arbeidsministeren av representanten Snorre Serigstad Valen, og av representanten Karin Andersen til samferdselsministeren, forsvarsministeren og fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren og undertegnede.
Da det er arbeidsministeren som er ansvarlig for regjeringens politikk på området, vil jeg i tillegg til min orientering om arbeidet mot sosial dumping i helseforetakene, vise til arbeidsministerens svar til representanten Snorre Serigstad Valens likelydende spørsmål til statsråd Huitfeldt.
Som eier av helseforetakene forventer jeg at de, som andre statlig eide selskaper, går foran og arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sine områder (jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap). Et sentralt tema i denne sammenhengen er arbeidstakerrettigheter og sosial dumping. Dette har Helse- og omsorgsdepartementet vært opptatt av gjennom sin eierstyring av spesialisthelsetjenesten, både gjennom krav om oppfølging av ILO-konvensjon nr. 94 og krav om å ivareta de prinsipper som fremgår av § 11a i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift (lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter). Dette innebærer at leverandører skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtaler, regulativ, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette eierkravet for å hindre sosial dumping ble satt allerede i foretaksmøtene i 2008 og er senere gjentatt både i 2011 og 2012. De regionale helseforetakene har fulgt opp dette blant annet gjennom rutiner for gjennomføring av anskaffelser og etablering av etterfølgende kontrolltiltak.
EUs vikarbyrådirektiv ble implementert i norsk rett fra 1. januar 2013. I den forbindelse ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, og noen mindre endringer i ferieloven. Lovendringene innebærer at det ble innført et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette medfører at arbeidstakere som leies ut av bemanningsforetak minst skal sikres de samme vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom arbeidstakerne hadde vært ansatt i innleiefirmaet. Dette gjelder lønns- og arbeidsvilkår generelt, arbeidstid, overtid osv. Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av hvordan det er opptjent.
Den 13. mars i år understreket Helse- og omsorgsdepartementet skriftlig overfor de regionale helseforetakene at foretakene som byggherrer og store offentlige aktører på området, har et særlig ansvar for at de byggeprosjekter som iverksettes skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. I dette ligger også at man ikke skal ha kontraktsrettslige konstruksjoner som undergraver de lovendringene som skjedde fra 1. januar 2013. Jeg har bedt om at foretakene har et særlig fokus på dette ved inngåelse og oppfølging av foretakenes kontrakter.