Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2012-2013)
Innlevert: 03.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at NAV har mulighet til å ta individuelle hensyn ved utdeling av graderte pleiepenger, og vil statsråden nå sørge for at foreldre til svært syke barn som mottar en etablert tilsyns- eller avlastningsordning på mer enn 3.75 timer per uke sikres en individuell vurdering?

Begrunnelse

I svaret, på mitt spørsmål vedrørende pleiepenger (Dokument nr. 15:1204 (2012-2013)), svarer ikke statsråden på spørsmålet om hvilken hjemmel NAV bruker til å sette en grense på 3.75 timers skolegang før foreldrene mister retten til pleiepenger, fordi foreldrene da etter NAVs vurdering kan arbeide over 50 pst. Sivilombudsmannen tar til orde for at blant annet nødvendig reisetid til og fra arbeid skal hensynstas, og at praktiseringen av regelverket er feil.
I VG 30. april kan vi lese at en trygdeekspert mener både NAV og statsråden feiltolker regelverket vedrørende pleiepenger. Trygdeeksperten mener at lovtolkningene og praksis er feil og innskrenkende i forhold til Stortingets intensjon, et syn hun deler med Sivilombudsmannen. I 2005 ble det gjort endringer i folketrygdloven § 9-11, som skulle presisere nærmere hva som skulle til for at omsorgspersoner for alvorlig syke barn skulle få rett til pleiepenger. Presiseringene fra Stortinget var ment å sikre familier som trenger det rett til pleiepenger i kritiske faser, og meningen var at den skulle inkludere flere familier og gjøre det lettere å kombinere arbeid og tunge omsorgsbyrder.
Spørsmålsstiller har merket seg at direktoratet nå er i ferd med å gjennomgå praktiseringen av regelverket for graderte pleiepenger, og eventuelt ta opp et behov for justeringer med departementet. Det betyr at det er uklarheter i forhold til hvordan regelverket skal tolkes, noe som ikke bør ramme svært syke barn og deres foreldre inntil det foreligger en presisering. Denne uklarheten tyder også på at det ikke er en hjemmel for å nekte foreldre pleiepenger dersom barnet er i en etablert tilsyns- eller avlastningsordning mer enn 3.75 timer, nettopp fordi det ikke kan settes likhetstegn mellom tiden barnet har tilsyn og mulighetene for foreldre til å arbeide nøyaktig den samme tiden.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til svar datert 29. april 2013 på spørsmål nr. 1204 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande og redegjørelsen som ble gitt der om vilkår for pleiepenger og graderte pleiepenger, og det videre arbeidet Helse- og omsorgsdepartementet og mitt departement har med oppfølging av Hagen- utvalget og Kaasa-utvalget. Det må igjen presiseres at pleiepenger ikke skal kompensere for tyngden av pleiebelastningen, men for tapt arbeidsinntekt på grunn av pleie av sykt barn.
Representanten etterlyser hjemmel for praktiseringen av 50-prosent regelen. Det er direkte regulert i folketrygdloven § 9-11a at dersom det er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger deler av dagen eller noen dager i uken, så kan det gis graderte pleiepenger ned til 50 prosent. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt retningslinjer i rundskriv for hvordan dette er å forstå. Pleiepenger skal graderes ut fra det tilsynet barnet får, det vil si hvor tilsynet utføres av andre enn pleiepengemottakeren. Hvis barnet har en etablert tilsyns- eller avlastningsordning på mer enn 50 prosent av en normalarbeidsdag/normalarbeidsuke, faller pleiepengene bort.
Trygderetten har i flere kjennelser behandlet spørsmål om gradering hvor foreldre ønsker pleiepenger og barnet har mer enn 50 prosent tilfredsstillende tilsyns-/avlastningsordning. Etatens gjeldende praksis har vært stadfestet av Trygderetten i flere kjennelser.
Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 1204 har Sivilombudsmannen sendt en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet om gradering av pleiepenger. Henvendelsen er basert på en konkret sak til et foreldrepar. Direktoratet er i ferd med å gjennomgå praktiseringen av regelverk for å vurdere om det – blant annet på bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse – er grunn til å endre praksis. Jeg legger til grunn at hvis direktoratet finner at gjeldende praksis bør endres, så vil de ta dette opp med departementet.
Jeg understreker at det i dag er en fast praksis for beregning av graderte pleiepenger som har vært stadfestet i Trygderetten. Fast praksis i etaten sikrer likebehandling og forutberegnelighet for mottakerne av pleiepenger. Direktoratet skal nå vurdere om det er grunn til å endre denne praksisen og ev. hvordan den i så fall bør endres. Etter mitt syn vil foreløpig omlegging av fast praksis slik representanten foreslår, kunne skape større uklarheter om regelverket. Jeg kan heller ikke se at Sivilombudsmannens brev gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å foregripe utfallet av den gjennomgangen som direktoratet nå gjør.