Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1273 (2012-2013)
Innlevert: 03.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at eget departement og underliggende virksomheter ikke gjør seg skyldig i å kjøpe tjenester der sosial dumping forekommer?

Begrunnelse

Sosial dumping er et alvorlig problem for samfunnet. Det undergraver tryggheten i arbeidslivet og vår felles velferd. Derfor er det avgjørende at samfunnet slår ned på sosial dumping. I TV2-nyhetene 30. april ble det avdekket det som ser ut til å være et alvorlig tilfelle av sosial dumping blant arbeidere på Gardermoen.
For 2011 melder Statistisk sentralbyrå om offentlige innkjøp på nær 400 milliarder kroner. Det gjør staten og virksomhetene til sentrale aktører i markedet. Dersom offentlig sektor ikke tar sosial dumping på det største alvor bidrar det i seg selv til å åpne markedet for sosial dumping. SV mener det er nødvendig med en full gjennomgang av systemer for å hindre innkjøp av dumping og av eksisterende prosjekter og kontrakter.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er kjent med at Karin Andersen (SV) har stilt det samme spørsmålet til helse- og omsorgsministeren (3. mai. 2013), samferdselsministeren (3. mai 2013), forsvarsministeren (6. mai 2013) og fornyings, administrasjons- og kirkeministeren (6. mai 2013).
I Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping som ble lagt fram i RNB 7. mai 2013 er et av hovedpunktene nettopp at offentlig sektor skal ta ansvar. I handlingsplanen fremkommer det at:

”Regjeringen vil at offentlig sektor skal gå foran som et godt eksempel i kampen mot sosial dumping. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger offentlige organer å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren når de setter ut oppdrag på anbud. Fra 1. juli 2013 skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med at offentlige organer etterlever dette regelverket.
Regjeringen vil iverksette informasjons- og veiledningstiltak for å styrke gjennomføringen av dette regelverket, herunder kartlegge ”beste praksis” knyttet til kontroll med underleverandører i store prosjekter og etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Erfaring har vist at sosial dumping oftest forekommer der det er mange kontraktsledd, og da nederst i kjeden der kontrollen er mest krevende. Regjeringen vil se på erfaringene statlige etater har med å begrense antallet kontraktsledd under oppdragsgiver med sikte på at dette kan benyttes også innenfor andre offentlige etater.”

Offentlig sektors ansvar og etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-94) har også vært viktige punkter i de to tidligere handlingsplanene mot sosial dumping.
Det følger av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter at offentlig sektor skal stille krav om at nærmere angitte lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler skal legges til grunn for arbeidstakere som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider når slike arbeidsoppgaver settes ut på anbud. Offentlige oppdragsgivere skal informere om kravet til lønns- og arbeidsvilkår allerede i kunngjøringen av et oppdrag eller i konkurransegrunnlaget, og kravet skal tas med i kontraktene. Det skal også tas med i kontraktene at leverandører og underleverandører på forespørsel skal kunne dokumentere at lønns- og arbeidsvilkårene er i overensstemmelse med kravene. Oppdragsgiver skal sikre seg rett til å sette i verk og gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandører eller underleverandører ikke etterlever forpliktelsene. Det er forutsatt at eventuelle sanksjoner skal være egnet til å fremtvinge oppfyllelse av kontraktsvilkårene.
Fra 1. juli 2013 skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med at offentlige oppdragsgivere oppfyller sine forpliktelser etter forskriften.
Forskriften hører inn under Arbeidsdepartementets myndighetsområde, og det forutsettes at arbeidsmiljømyndighetene skal kunne gi veiledning om allmenngjøringsforskrifter og tariffavtaler som skal gjelde for offentlige oppdragsgivere.
Det følger av byggherreforskriften at byggherrer, både offentlige og private, skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser blir ivaretatt.
For å oppnå målsettingen om et seriøst arbeidsliv er det særlig viktig at alle aktørene har god kjennskap til det regelverket som gjelder, og hvordan det i praksis kan følges opp på en best mulig måte. Dette var også en av konklusjonene til den partssammensatte arbeidsgruppen som la frem rapporten ”Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor” 9. desember 2011. Økt kunnskap var et av tiltakene fra gruppen.
Også Arbeidsdepartementets kartlegging av departementenes og underliggende etaters bruk av tjenester fra begynnelsen av 2011 viste at oppmerksomheten og kunnskapen om, og dermed håndhevingen av kravene i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter var utilfredsstillende i deler av offentlig sektor.
Behovet for økt kunnskap er bakgrunnen for at Arbeidsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppgave å utarbeide et opplegg for innhenting av informasjon og formidling av kunnskap om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Parallelt vil Difi utvikle metodikk og veiledning for hvordan offentlige oppdragsgivere kan følge opp forskriftskravene. Materialet Difi utarbeider vil gjøres tilgjengelig på Difis anskaffelsesportal, www.anskaffelser.no. Difi vil også spre informasjon om forskriften og hvordan den kan og skal etterleves i relevante fora og nettverk. Arbeidet skal bidra til å sikre god og tilgjengelig informasjon om hvilke krav som gjelder både til innkjøpere og bestillere i offentlig sektor og til de som tilbyr tjenester eller bygge- og anleggskontrakter.
Regjeringen har stor tro på at et vel kjent og praktikabelt regelverk vil være viktige virkemidler for å oppnå målene i den nylig fremlagte handlingsplan 3. Likevel vil det være slik at fortsatt fokus fra næringslivet selv, arbeidstakerne, fagbevegelsen og tilsynsmyndighetene vil være avgjørende for å avdekke og på sikt forhindre nye enkelttilfeller av sosial dumping.