Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1278 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Saltdal kommune har de siste årene blitt utsatt for store husdyrtap pga. en rovdyrforvaltning uten nødvendig innsikt i hvordan dette kan ramme en kommune. Saltdal kommune er en slik kommune. Det bør være kjent for statsråden at dette er et faktum og jeg ber derfor statsråden ta initiativ til å åpne for jakt på bjørn, slik at husdyrtapene kan reduseres. I motsatt fall vil jeg hevde at dagens praksis på mange måter er et overgrep mot lokal befolkning.
Vil statsråden tillate bjørnejakt i Saltdal umiddelbart?

Begrunnelse

For noen få dager siden ble det vist bilder i en av de lokale avisene av et hi. Det var tydelig at bjørnen hadde vært der og var klar til å starte årets "sesongjakt" . Med de store tap Saltdal kommune har vært utsatt for har jeg et håp om at ansvarlig statsråd denne gangen kan utvise en smule politisk handlekraft og ikke bare gjemme seg bak saksbehandlere på ulike nivå. At fylkesmannen, DN og andre mener at Saltdals befolkning må kunne akseptere det som skjer er en hån og helt uten respekt for det som skjer. All rovdyrforvaltning bør forankres lokalt. Jeg har jo opplevd statsråden som svært opptatt av lokal sjølråderett, men det gjelder kanskje ikke i denne typen saker.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 13 årlige ynglinger av bjørn, fordelt på fire av de åtte rovviltregionene i Norge. Vi ligger fortsatt under dette målet, og i 2012 var det estimert seks ynglinger på landsbasis. Region 7 (Nordland) har et bestandsmål om en årlig yngling, og det er beregnet at det antakelig ikke var yngling i denne regionen i 2012. Sesongen 2012/2013 ble det likevel åpnet for lisensfelling av bjørn, og i region 7 ble det satt en kvote på til sammen to bjørner, men ingen ble felt.
Det er Direktoratet for naturforvaltning som har myndigheten til å fatte vedtak om uttak før beitesesongen starter. Beslutningen om eventuelle uttak skjer i nær kontakt med rovviltnemdene. Direktoratet vurderer uttak av bjørn fortløpende utover våren, og noen prioriterte beiteområder følges særskilt opp. Prioriteringene skjer på grunnlag av skader i 2012 og tidligere år, en vurdering av muligheten for å få gjennomført andre tiltak enn felling, hvor mange bjørner som er blitt felt i området tidligere og fremtidig skadepotensial. I enkelte av områdene vil de nye bestandstallene fra april også ha stor betydning. Når det gjelder Saltdal kommune er det registrert at bjørn nå har forlatt hiet, og direktoratet har nylig fattet vedtak om felling av en bjørn i Saltdal kommune.