Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I Norge er det ikke samsvar mellom antall barn i skolepliktig alder og antall barn som faktisk er registrert som skoleelever på ulike skoler.
Hvor stort er dette avviket for landet som helhet, og for Oslo i særdeleshet, og hva mener statsråden dette avviket skyldes, og hvor tror hun disse barna befinner seg?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring iht. opplæringsloven § 2 - 1. Det er foreldre eller andre som har omsorg for eleven som har ansvaret for å påse at barna får den pliktige grunnopplæringen, jfr. opplæringsloven § 2-1 femte ledd og barneloven § 30 annet ledd. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til offentlig grunnskoleopplæring for alle barn som er bosatt i kommunen, jfr. opplæringsloven § 13–1. Dersom en elev uten å ha rett til det er borte fra den pliktige opplæringen kan foreldrene eller andre som har omsorg for eleven på visse vilkår straffes med bøter. Problemet for mange kommuner er at en del foreldre ikke sier i fra til skolen eller melder fra til folkeregisteret når de flytter/reiser til utlandet for å oppholde seg der en lengre periode. Resultatet blir da at skolen og kommunen må bruke tid og ressurser på å lokalisere elever som ikke møter opp på skolen.
Representanten stiller spørsmål om hvor stort avvik det er mellom antall barn i skolepliktig alder og antall barn som faktisk er registrert som skoleelever på ulike skoler for landet som helhet og for Oslo i særdeleshet. Antall elever som ikke har møtt opp til pliktig grunnskoleopplæring ved skolestart og som fortsatt er utenfor opplæring pr. 1. oktober, registreres i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Det er kun de med udokumentert fravær som registreres (dvs. hvis skolen finner eleven i Norge uten opplæring, eller de ikke finner eleven). Dersom skolen har fått bekreftet at eleven ikke oppholder seg i Norge (og derfor ikke omfattes av opplæringslovens rett og plikt til grunnskoleopplæring), registreres eleven ikke. For skoleåret 2012-2013 er det registrert 183 elever. 57 av disse er registrert i Oslo.
Videre stiller representanten spørsmål om hvor disse barna befinner seg. Jeg forstår representanten slik at dette er et spørsmål om hvorvidt myndighetene har kontroll på omfanget. Etter regelverket i dag er det skoleeier dvs. kommunen som har ansvaret for dette. Kommunene og skolene vet hvor mange barn som skal møte til skolestart, og det er viktig at de lokalt følger opp disse elevene. Jeg vil vise til at nasjonale myndigheter allerede har iverksatt flere tiltak for å veilede bla. skoleeier, foreldre og foresatte med dette. Utdanningsdirektoratet ga i 2007 ut veilederen: ”Minoritetsspråklige barn og ungdom på skole i foreldrenes opprinnelsesland” til foreldre, lærere, rådgivere og ledere i skole og barnehage. Veilederen gir informasjon om hva som må gjøres før avreisen fra Norge. Blant annet informeres det om foreldrenes forpliktelse til å melde fra til folkeregisteret og eventuelt andre instanser om utenlandsopphold. Veilederen er gitt ut på flere språk: norsk, engelsk, urdu, somali og tyrkisk.
At barn ikke møter til skolestart eller har langvarig fravær mener jeg er alvorlig. Ansvaret for å følge disse elevene ligger på kommunene. Det er viktig at alle kommuner har gode rutiner for å følge dette opp. Utdanningsdirektoratet ga derfor i 2011 ut en veileder for hvordan skoleeier systematisk kan håndtere situasjoner med barn som ikke møter på skolen. Hensikten med denne veilederen er å bidra til at kommuner behandler saker likt, og å sikre at barn i opplæringspliktig alder får oppfylt sin rett og plikt til grunnskoleopplæring. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet forslag til konkrete rutiner som skoler og kommuner kan følge. Veilederen er for øvrig utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.