Skriftlig spørsmål fra Anne Marit Bjørnflaten (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1285 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 07.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Spørsmål

Anne Marit Bjørnflaten (A): Går statsråden god for de beregninger som er oppgitt, og hvordan vil de løsninger som presenteres påvirke muligheten for bompengefinansiering?

Begrunnelse

I følge et oppslag i avisa "Nordlys" onsdag 24. april, lanserer Høyre en veipakke for Tromsø som omfatter ny trase for E8 gjennom Ramfjorden, tunnel gjennom Tromsdalstinden, ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya, og ny fergefri forbindelse over Ulsfjorden. Høyres leder, Erna Solberg, anslår at pakken vil koste om lag fem milliarder kroner. Deler av pakken, om lag tre milliarder kroner, skal finansieres ved hjelp av bompenger. Det legges opp til at E8 ikke skal bompengefinansieres. Det legges videre opp til at man kan velge å unngå bompengefinansiering, hvis man ikke benytter seg av Tindtunellen, eller kjører over Sandnessundbrua i stedet for å kjøre ny tunnel.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det vises til at det i 2010 ble gjennomført KVU for transportsystemet i Tromsø. På grunnlag av KVU, KS1 og den lokale høringen har Samferdselsdepartementet konkludert med at videre planlegging av transportsystemet i Tromsø skal ta utgangspunkt i «Kombinasjonskonseptet». Dette innebærer bl.a. prioritering av planlegging for styrket kollektivtransport, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende, oppgradering av gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene, samt planlegging av tunnel mellom Langnes og Breivika. Planleggingen gjennomføres av Statens vegvesen i nært samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Samferdselsdepartementet er kjent med at det også arbeides med planer for en ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya, selv om denne forbindelsen ikke inngår i det vedtatte konseptet. De øvrige prosjektene som omtales i spørsmålet, inngår ikke i planarbeidet.
Prosjektene som inngår i vegpakken som Høyre har lansert, er i liten grad utredet eller planlagt. Det eneste av disse prosjektene som det foreligger forslag til reguleringsplan og kvalitetssikret kostnadsoverslag for, er vestre alternativ av E8 gjennom Ramfjorden, men her er det ikke lenger tilslutning til det foreslåtte alternativet. For de øvrige prosjektene er det bare gjennomført vurderinger på et overordnet nivå.
Ettersom planarbeidet er kommet kort er det også stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene for de ulike prosjektene. Foreløpige grove anslag fra Statens vegvesen tilsier imidlertid en kostnad som ligger betydelig over 5 mrd.kr. Det gjenstår en omfattende planlegging og utredninger før det kan framskaffes sikre kostnadstall.

- E8 gjennom Ramfjorden

Her har Statens vegvesen utarbeidet forslag til reguleringsplan etter «vestre trasé», kostnadsberegnet til om lag 1,3 mrd. kr. Tromsø kommune har i stedet bedt om at det planlegges videre etter «østre trasé». Da kommunedelplanen for strekningen ble vedtatt i 2008, ble det varslet innsigelser til «østre tras\e» både fra Fylkesmannen, fylkeskulturetaten og Sametinget. Fylkesmannen har frafalt deler av sin innsigelse, mens varslene fra fylkeskulturetaten og Sametinget står ved lag. Plansituasjonen er dermed uavklart.

- Tunnel gjennom Tromsdalstinden

Her er det utredet flere alternative traseer i regi av en privat initiativtaker. Utredningen har ikke vært på høring og er ikke formelt behandlet av Tromsø kommune.

- Ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya

Dette er et fylkesvegprosjekt. Det er nettopp satt i gang utredning av mulige traseer som del av et større planarbeid basert på KVUen for transportsystemet i Tromsø. Trasévalget vil kunne påvirke det øvrige vegsystemet både på Tromsøya og Kvaløya.

- Ferjefri forbindelse over Ullsfjorden

Dette er et fylkesvegprosjekt. Her er det gjennomført flere utredninger, men det er ikke gjennomført detaljert planlegging eller konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Samferdselsdepartementet har derfor ikke grunnlag for å gjøre nærmere vurderinger enn dette av vegpakken som Høyre foreslår.
Bompengepotensialet er ikke beregnet.