Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1289 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 08.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer justisministeren produksjon av skytevåpen med 3D-printere i relasjon til våpenlovens bestemmelser, og hvordan vil dette blir fulgt opp fra justisdepartementets side?

Begrunnelse

I den senere tid har det framkommet at det kan lages funksjonelle skytevåpen med 3D-printere. Dette er utstyr som kan kjøpes av alle. Ny teknologi gir muligheter til produksjon av farlige våpen på måter som ikke var kjent da dagens våpenlov ble formulert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Våpenlovens regler om tilvirking av skytevåpen er teknologinøytrale. Bruk av 3D-printer for å tilvirke skytevåpen er på samme måte som tradisjonell produksjon omfattet av våpenlovens regler. Tilvirking av skytevåpen og våpendeler krever særskilt tillatelse. Slik tillatelse gis bare dersom søker oppfyller lovens krav til skikkethet og at tilvirkningen har et lovlig formål. Brudd på våpenlovens bestemmelser er straffsanksjonert.
Skytevåpen kan tilvirkes med relativt enkle midler. Risikoen for at det produseres ulovlige våpen har derfor eksistert lenge. Ulovlige skytevåpen utgjør en alvorlig risiko mot samfunnssikkerheten.
For å kunne erverve ammunisjon kreves det enten særskilt tillatelse fra politiet eller at vedkommende innehar våpenkort for det kaliber som skal erverves. Tillatelse til å erverve ammunisjon krever at vedkommende oppfyller våpenlovens krav til edruelighet og pålitelighet.
Jeg mener derfor at gjeldende våpenlovgivning fanger opp den teknologiutviklingen som skjer knyttet til våpentilvirkning, men jeg ser også at ny teknologi utfordrer regelverket vårt.
I arbeidet med ny våpenlov vil det vurderes om gjeldende regelverk er tilstrekkelig for å forebygge ulovlig tilvirkning og spredning av skytevåpen.