Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1290 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 08.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Humanistskolen har søkt om godkjenning av 60 studieplasser og rett til statsstøtte etter på "religiøst grunnlag". De fikk avslag, samtidig som at flere kristne skoler har fått godkjenning.
Hva er begrunnelsen for forskjellsbehandlingen mellom kristne privatskoler og Humanistskolen, og mener statsråden at denne forskjellsbehandlingen er i tråd med gjeldende rett og menneskerettigheter Norge er forpliktet av?

Begrunnelse

Den 25. mars 2010 søkte Humanistskolen om godkjenning av 60 studieplasser og rett til statsstøtte etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd, bokstav a), "religiøst grunnlag". I sitt vedtak av 30. mars 2012 (sak 2011/05141) hevder departementet at sekulære, humanistiske livssynsskoler ikke har rett til godkjenning på like vilkår som kristne skoler. I løpet av disse tre årene har Kunnskapsdepartementet godkjent 16 kristne privatskoler, med et totalt elevtall på 2579 plasser.
Den 25. mai 2012 ba Likestillings- og diskrimineringsombudet Kunnskapsdepartementet redegjøre for denne forskjellsbehandlingen. Etter det som kan se ut som gjentatte fristbrudd og henvendelser er begrunnelse enda ikke gitt.
Det regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget har i sin utredning uttalt følgende om Kunnskapsdepartementets vedtak:

"Det er etter utvalgets vurdering meget overraskende at Kunnskapsdepartementet hevder at en forskjellsbehandling mellom religion og livssyn kan være i overensstemmelse med våre forpliktelser etter EMK."

(NOU 2013:1, punkt 19.4.1.4). Av samme oppfatning er også tre av Norges ledende fagpersoner innen livssyns- og menneskerettsspørsmål, Njål Høstmælingen, Lorentz Stavrum og Per Magne Aadnanes.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Humanistskolen AS søkte i mars 2010 om å bli godkjent som privat skole på religiøst grunnlag, jf. privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a). Søknaden ble avslått av Utdanningsdirektoratet 1. april 2011. Begrunnelsen for avslaget var primært at skolen bygger på et sekulært, humanistisk livssyn og at det dermed ikke er hjemmel i privatskoleloven for å godkjenne skolen. Utdanningsdirektoratet konkluderte også i sitt vedtak med at skolens læreplan ikke fyller kravene i privatskoleloven § 2-3.
Avslaget ble påklaget, og saken ble derfor oversendt Kunnskapsdepartementet for endelig klagebehandling. Departementet stadfestet Utdanningsdirektoratets vedtak 30. mars 2012 med samme begrunnelse som direktoratet.
Humanistskolen AS har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vurdere om det er i strid med diskrimineringsloven at sekulære, humanistiske livssynsskoler ikke kan godkjennes etter privatskoleloven. Dette er bakgrunnen for at jeg ba Lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a) i forhold til Norges internasjonale forpliktelser og diskrimineringsloven § 4.
Av ulike årsaker har vurderingen fra Lovavdelingen trukket ut i tid. Departementet har hatt løpende kontakt med LDO gjennom flere e-poster og telefonsamtaler for å holde LDO orientert om prosessen. LDO har hele tiden vært innforstått med at Lovavdelingen skal gi en vurdering. Påstanden om gjentatte fristbrudd er dermed ikke korrekt.
Departementet mottok fredag 10. mai brev med Lovavdelingens uttalelse. I konklusjonen uttaler Lovavdelingen:

”Vi er på denne bakgrunn kommet til at privatskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav a må forstås slik at godkjenning av skoler som skal drive på grunnlag av et sekulært livssyn, ikke er utelukket. Hvorvidt det grunnlaget Humanistskolen har søkt på, tilfredsstiller de krav til det sekulære livssynet som er omtalt i punkt 2.1.2, har vi ikke vurdert.
Om en skole skal godkjennes, beror imidlertid på en skjønnsmessig vurdering hvor en rekke hensyn må trekkes inn. I følge retningslinjene i forarbeidene bør denne skjønnsmessige vurderingen blant annet bygge på hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn, jf. merknadene til § 2-1 første ledd i Ot.prp. nr. 37 (2006-2007). Dette kan i enkelte tilfelle føre til at to søknader vurderes ulikt avhengig av hva slags grunnlag skolen skal drive på. Så lenge resultatet er saklig og velbegrunnet, vil det etter vår mening ikke være i strid med Norges folkerettslig forpliktelser.”

Jeg vil nå vurdere hvordan jeg skal følge opp Lovavdelingens uttalelse.