Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1311 (2012-2013)
Innlevert: 13.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Svært mange av de nye driftsbygninger som bygges i dag, er av annet materiale enn tre.
På hvilken måte oppmuntrer statsråden til at bøndene og andre bruker mest mulig tre og dermed er med på å styrke skog- og treindustrien?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Regjeringen har siden 2006 hatt en målrettet satsing på å øke bruken av tre i bygg og andre varige konstruksjoner. Arbeidet er organisert gjennom Trebasert innovasjonsprogram i Innovasjon Norge. Midlene som finansieres over programmet, skal brukes til utviklingsprosjekter i tre rettet mot byggenæringen og andre relevante aktører. Programmet skal også bidra til å utvikle nye miljøvennlige produkter av tre som kan gi grunnlag for verdiskaping og vekst i en viktig verdikjede for Fastlands-Norge. For 2013 er budsjettet 28 millioner kroner. Programmet ble som del av tiltakspakken for skog- og treindustrien i revidert nasjonalbudsjett for 2013, foreslått styrket med ytterligere 15 millioner kroner.
Trebasert Innovasjonsprogram har i perioden 2009 til 2012, hatt en egen satsing på økt bruk av tre i landbruksbygg. Begrunnelsen for denne satsingen har vært å stimulere landbruksnæringen til i større grad å velge å oppføre sine næringsbygg i tre. Dette for å fremstå som et forbilde og foregangsnæring, som synliggjør potensialet i moderne trebruk, overfor andre sektorer i samfunnet.
Det ble i prosjektets regi, oppført 12–15 pilotbygg der Trebasert Innovasjonsprogram på ulike måter var involvert, og 30 nye pilotbygg var ved utgangen av prosjektperioden under oppføring over hele landet. Blant disse finnes eksempler både på gjenbruk av gode løsninger, utvikling av nye kombinasjoner og helt nye løsninger. Prosjektet viste at tre kan gi lavere kostnader, grunnlag for større egeninnsats, bruk av kortreist råstoff fra egen skog, bedre dyrehelse og arbeidsmiljø samt bedre klima- og miljøregnskap. Mange som valgte nytt landbruksbygg i tre, mente også at det ga et estetisk pent resultat.
Bruk av tre i nye landbruksbygg gjør det mulig å ta hensyn til lokale byggeskikker, eksisterende bygningsmasse og kulturlandskap, - men gjerne også i en moderne utforming.
Det er for øvrig mange gode argumenter knyttet til lokal nærings- og kompetanseutvikling, samt miljøhensyn, som taler for økt bruk av tre i landbruksbygg.
Avslutningsvis vil jeg nevne at økt bruk av tre i landbruksbygg har vært tema for flere nasjonale konferanser de siste årene, som en følge av myndighetenes satsing og fokus på dette.