Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2012-2013)
Innlevert: 08.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke forslag i rettshjelpsmeldingen er gjennomført, og på hvilke måter vil statsråden videre følge opp dette arbeidet?

Begrunnelse

Rettshjelp er et grunnleggende velferdsgode som skal sikre at alle nyter godt av lovens og rettssystemets beskyttelse. Lovbestemte rettigheter og forpliktelser må være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status. Rettshjelp som rettssikkerhetsgaranti er også en grunnleggende menneskerettighet.
I St.meld. nr. 26 (2008-2009), som regjeringen la frem for Stortinget sommeren 2009, ble det fremmet flere forslag til endringer i rettshjelpsordningen. I Soria Moria II-erklæringen heter det at regjeringen vil «gjennomføre en rettshjelpsreform i tråd med St.meld. nr. 26 (2008-2009) som gir raskere og bedre rettshjelp til flere».

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I stortingsmeldingen tok Regjeringen til orde for forslag om endringer i rettshjelpsregelverket og forslag om førstelinjerettshjelp. Et prosjekt med førstelinjerettshjelp ble prøvd ut i kommuner i Buskerud, Rogaland og i Lindesnes-regionen i perioden 2010-2012. Prosjektet innebar en førstelinjetjeneste der alle innbyggerne kunne få gratis juridisk bistand hos advokat eller privat rettshjelper. Oxford Research har evaluert prosjektet og avleverte evalueringsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet i slutten av april 2013. Rapporten er offentliggjort på følgende nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/sivile_rettsforhold/retthjelp--pilotprosjekt-for-forstelinje.html?id=641619
Førstelinjerettshjelpen og den øvrige oppfølgingen av stortingsmeldingen bør ses i sammenheng med hverandre. Justis- og beredskapsdepartementet skal gjennomgå resultatene av førstelinjeprosjektet og deretter vurdere hvordan forslagene i stortingsmeldingen kan følges opp videre.