Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1310 (2012-2013)
Innlevert: 13.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I hvilken grad benyttes straffegjennomføringsloven § 12 i dag overfor unge lovbrytere med et rusproblem, og hva er statsrådens tanker rundt en økt utnyttelse av denne hjemmelen ovenfor denne gruppe kriminelle?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller mener det er viktig at unge rusmisbrukere får behandling, slik at de hjelpes til å normalisere sin tilværelse. For unge rusmisbrukere som ikke har begått de alvorligste kriminalitetsformer mener derfor spørsmålsstiller at straffegjennomføringsloven § 12 kan være et godt virkemiddel i rehabiliteringsprosessen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Soning av dom i behandlingsinstitusjon etter straffegjennomføringsloven § 12 blir hovedsakelig brukt i sammenheng med rusbehandling og rusrehabilitering. I 2012 var det ingen under 18 år som sonet en dom i behandlingsinstitusjon. Hittil i år har én ungdom på 17 år blitt overført til institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12.
En mulig årsak til at få unge blir overført til behandlingsinstitusjon kan være at behandlingsinstitusjoner vanligvis tar imot personer med mer langvarig rusproblematikk. Disse er derfor i gjennomsnitt eldre.
Regjeringens mål er at barn og unge under 18 år ikke skal sone i fengsel med mindre det er absolutt nødvendig av samfunnssikkerhetshensyn. Så langt det er mulig skal det benyttes andre straffegjenomføringsalternativer overfor unge lovbrytere.