Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1303 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 21.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva slags tilbud finnes for de som har ventet i mer enn åtte måneder på at søknad om uføretrygd skal behandles?

Begrunnelse

Ifølge Nav kan man motta arbeidsavklaringspenger «i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert». Spørsmålsstiller er gjort oppmerksom på et tilfelle der uføresøknaden etter ni måneder ennå ikke er vurdert, og brukeren har fått beskjed om at hun ikke vil få arbeidsavklaringspenger med mindre hun trekker søknaden. Det virker svært urimelig at man skal miste retten til arbeidsavklaringspenger mens en søknad om uføretrygd behandles dersom saksbehandlingstiden ikke skyldes søkeren selv. Det er spesielt uheldig dersom søkeren føler seg presset til å trekke søknaden for å få midler til livsopphold.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I begrunnelsen til sitt spørsmål viser representanten Torbjørn Røe Isaksen til et tilfelle der uføresøknaden etter ni måneder ennå ikke er vurdert, og der brukeren skal ha fått beskjed fra Arbeids- og velferdsetaten om at hun ikke vil få arbeidsavklaringspenger med mindre hun trekker søknaden.
Jeg kjenner ikke den konkrete saken og vet ikke hva årsaken til den lange saksbehandlingstiden er, om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne behandle saken og hva slags kommunikasjon det ellers har vært mellom etaten og brukeren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har på generelt grunnlag opplyst at de ikke oppfordrer brukere til å trekke søknader om uførepensjon på grunn av lang saksbehandlingstid.
Uførepensjon gis til personer som pga. varig sykdom, skade eller lyte har fått inntektsevnen varig nedsatt med minst halvparten. Uførepensjon kan først gis når personen har gjennomgått hensiktsmessig behandling og/eller har deltatt på hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å bedre arbeidsevnen (jf. folketrygdloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7).
Arbeidsavklaringspenger gis til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten og som får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettede tiltak eller som etter å ha prøvd behandling og/eller arbeidsrettede tiltak fortsatt anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre (jf. folketrygdloven § 11-13).
Arbeidsavklaringspenger kan dessuten gis i nærmere angitte venteperioder, bl.a. i inntil fire måneder når personen som følge av sykdom skal vurderes for uførepensjon. Dersom etaten ikke har tatt stilling til om vilkårene for uførepensjon er oppfylt innen den fastsatte vedtaksperioden, kan denne perioden forlenges i inntil fire nye måneder. Det er ikke anledning til å forlenge perioden ytterligere.
Det kan være situasjoner hvor en bruker anses ferdig avklart, uten at han eller hun fyller vilkårene for uførepensjon. Det er bl.a. strengere medlemskapsvilkår og strengere krav til årsakssammenheng mellom nedsatt funksjonsevne og sykdom/skade/lyte for å få uførepensjon enn for å få arbeidsavklaringspenger. I slike tilfeller vil brukeren verken ha krav på arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.
Jeg kan for øvrig opplyse at brukerne oppfordres til ikke å sette fram krav om uførepensjon før det foreligger en arbeidsevnevurdering som konkluderer med at det ikke finnes øvrige behandlings- og arbeidsrettede tiltak som bør prøves.
Arbeids- og velferdsetaten har som mål at tre av fire saker skal være avgjort innen fire måneder. I 2012 var 13 prosent av uførepensjonssakene over åtte måneder gamle på det tidspunkt det ble fattet vedtak. Tilsvarende tall for 2013 er 7,9 prosent per 30. april 2013. Andelen saker som er behandlet innen åtte måneder går altså tydelig i riktig retning. Arbeids- og velferdsdirektoratet har forøvrig opplyst at forvaltningsenhetene prioriterer søknader hvor det er fare for at bruker kan bli stående uten ytelse.