Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1304 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Østlendingen omtaler i dag, 10.5., at bjørn herjer i tamreinområdet i Engerdal. SNO har forsøkt å jage den ut av området, men har gitt opp og har overlatt problemet til de berørte rettighetshaverne. De gir ikke fellingstillatelse.
Er statsråden av den oppfatning at dette er i tråd med stortingets, og rovviltforlikets intensjoner, og hvorfor klarer ikke Norge å ta like resolutt kontroll med situasjonen som Lenstyrelsen har gjort rett på andre siden av grensen i Sverige?

Begrunnelse

I rovviltforliket heter det at rovdyr som utgjør et skadepotensiale i prioriterte beiteområder skal tas ut før de gjør skade. Mattilsynet har ved en rekke anledninger påpekt at rovdyr må tas ut før de rekker å gjøre skade av hensyn til dyrevelferden. Det er også velkjent hvilket fokus miljøforvaltningen har på å begrense menneskelig ferdsel i kalvingsområder for rein, fordi forstyrrelsene kan ha ødeleggende virkning på kalvingen. Da er det helt utrolig at man gir opp å gjøre noe med en bjørn som herjer fritt i et område for tamreinkalving. SNO demonstrerer på denne måten både hvor vanskelig felling av skadedyr er når man ikke har sporsnø, men også at de ikke har det nødvendige fokus mot å forebygge konflikt mellom rovdyr og prioriterte beiteinteresser. Begge deler indikerer at de ikke gjør den jobben stortinget har pålagt dem.
Rettighetshaverne opplyser også til meg at de har forsøkt å ringe vakttelefonen i DN den 8.5., men at de ikke fikk svar. Fylkesmannens vakttelefon ble også oppringt med samme resultat. Der fikk de dog svar på en automatisk telefonsvarer at lisensjakta er over og at beitesesongen ikke starter opp før i slutten av mai måned. Det bør, selv for Fylkesmannens miljøavdeling, være kjent at beitesesong for tamrein er hele året.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Stortingets og rovviltforlikets intensjoner er at vi skal sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur, samtidig som vi skal ha en levedyktig utmarksnæring. Stortinget har fastsatt konkrete bestandsmål for alle de store rovviltartene, og for bjørn er målet 13 årlige ynglinger. I 2012, tredje året på rad, ble det estimert at det var født 6 ynglinger. Med andre ord har vi en lang vei igjen før dette målet nås. Samtidig som vi skal nå bestandsmålene er rovviltforliket klar på at vi skal sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket. Rovviltforliket sier blant annet at det ikke skal være rovdyr som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Vi kommer ikke utenom at denne todelte målsetningen skaper utfordringer, og at det i de tilfellene det søkes om uttak av fredet rovdyr, må foretas nøye vurderinger. Rovviltforliket sier blant annet at det skal tilstrebes et jevnere forhold mellom binner og hannbjørner enn i dag, og det er satt et tak på antall hannbjørner slik at dette ikke skal overstige 1,5 ganger antallet binner. Dog ikke slik at uttak av hannbjørn tas innenfor binneområdene. Registreringene fra 2012 viser at vi er under dette forholdstallet mellom binner og hanner nasjonalt, når antall skutte individer i 2012 trekkes fra. Dette betyr blant annet at konsekvensene ved uttak av bjørn innenfor binneområder, må vurderes nøye når det søkes om fellingstillatelse.
Jeg er orientert om at Direktoratet for naturforvaltning har gitt avslag på felling av bjørn i Engerdal, og at de følger opp utviklingen av situasjonen. Eventuelle klager på slike vedtak skal behandles av Miljøverndepartementet, og jeg ønsker derfor ikke å gå inn på konkrete enkeltsaker.