Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1305 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Tilbudet om fri rettshjelp er prisverdig. Enkelte selvstendig næringsdrivende og bønder opplever dog at de i søknader om fri rettshjelp blir vurdert utfra bruttoinntekt. Det gir et skjevt bilde av reell disponibel inntekt siden bruttoinntekt ikke tar hensyn til avskrivninger og andre kostnader slike personer ofte har. Dersom de hadde styrt i et A/S ville bruttoinntekt vist et annet bilde, men A/S formen er uvanlig blant bønder og andre.
Vil statsråden bidra til at man i vurdering av fri rettshjelp tar slike hensyn?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. Det er bare fysiske personer som kan få fri rettshjelp (med et snevert unntak for ideelle sammenslutninger).
Inntektsgrensen er for tiden brutto 246 000 kroner for enslige og brutto 369 000 kroner for ektefeller eller andre som lever i ekteskapslignende forhold. Netto formue kan ikke overskride kr. 100 000. Ved beregningen av formue gjøres normalt unntak for egen bolig og driftsmidler av normal verdi.
Det er per dags dato ikke planlagt konkrete endringer i måten beløpsgrensen beregnes på (brutto inntekt). Spørsmålet vil bli vurdert som et ledd i oppfølging av St.meld. nr. 26 (2008-2009) om offentlig rettshjelp.
For øvrig finnes det mulighet innenfor gjeldende lovverk til å dispensere fra beløpsgrensene i enkeltsaker, dersom utgiftene til rettshjelp blir betydelige sett i forhold til søkerens økonomiske situasjon.