Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1306 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 21.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 står det om prosjektfinansiering at «I det enkelte års budsjett skal det årlige beløpet som er nødvendig for å holde rasjonell framdrift innarbeides, med mindre særskilte forhold foreligger og Stortinget derfor vedtar et annet beløp».
Vil man med dette kunne øke årlige bevilgninger til et veiprosjekt dersom det kan fremskynde ferdigstillelse innenfor total kostnadsramme, uten at andre bevilgninger i statsbudsjettet må kuttes tilsvarende for samme år?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens økonomiske planrammer for veg-, jernbane- og kystformål som inngår i Nasjonal Transportplan den neste tiårsperioden framkommer av Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023. Regjeringen legger til grunn en samlet planramme på 508 mrd. kroner for perioden 2014-2023. Dette er en økning på om lag 180 mrd. kroner sammenlignet med nivået for fireårsperioden 2010-2013. Regjeringen vil fase inn økte økonomiske rammer gradvis gjennom tiårsperioden. Ressursbruken vil bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget innenfor de rammer som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi for øvrig. Det legges opp til at prosjekter som faller inn under ordningen med særskilt prioriterte prosjekt vil få en bevilgning som sikrer rasjonell framdrift.