Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1307 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Departementet har siden 2007 etter eget utsagn som svar på spørsmål fra Stortinget og fra næringsorganisasjoner, sagt at man fortsatt behandler saken om forskjellsbehandling i mva. plikt for omsetning av jakt og fiske på privat grunn i forhold til tilsvarende på statens grunn og i bygdeallmenninger som er fritatt for slik avgift.
Tar departementet sikte på i det hele tatt å avklare dette spørsmålet og i så fall hvor lang saksbehandlingstid mener man det er rimelig å bruke på en slik ikke altfor komplisert sak?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Omsetning av fast eiendom er unntatt fra loven, jf. lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-11 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke omsetning av rett til jakt og fiske, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav h. Det skal dermed beregnes merverdiavgift ved slik omsetning.
Departementet kan imidlertid gi forskrift om at omsetningen av rett til jakt og fiske likevel skal være unntatt fra loven, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 tredje ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er at departementet etter merverdiavgiftsloven 1969 ga en rekke fortolkningsuttalelser om merverdiavgiftsplikt på omsetning av rett til jakt og fiske, samt innvilget unntak fra avgiftsplikt. Det ble lagt til grunn at denne praksis burde kodifiseres i forskrift.
På denne bakgrunn er det merverdiavgiftsforskriften § 3-11-1 fastsatt at omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger er unntatt fra loven. Unntaket er generelt og omfatter all rett av jakt og fiske på statens grunn og bygdeallmenninger. Om den nærmere begrunnelse for og rekkevidden av denne forskriftsbestemmelsen vises det til Finansdepartementets høringsnotat 19. juni 2009, hvor det i merknaden til bestemmelsen ble bl.a. uttalt:

”Bestemmelsen viderefører en rekke fortolkningsuttalelser fra Finansdepartementet om merverdiavgiftsplikt på omsetning av rett til jakt og fiske, samt vedtak om å unnta slik omsetning fra avgiftsplikt truffet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Uttalelsene og vedtakene er omtalt i Av nr. 14/1986, 20. august 1986,
Av nr. 9/1994, 13. juni 1994, samt i Skattedirektoratets fellesskriv 26. mars 2007 og 23. april 2007. Finansdepartementet har ikke tidligere uttrykkelig tatt stilling til om omsetning av kort for storviltjakt i bygdeallmenninger og på statens grunn utenom statsallmenninger er unntatt fra loven. Det foreslås at også slik omsetning omfattes av unntaket. Unntaket omfatter dermed rett til fiske og jakt på storvilt, herunder villrein, og småvilt i statsallmenninger, på statens grunn utenom statsallmenninger og i bygdeallmenninger.”

Selv om utgangspunktet etter merverdiavgiftsloven er at omsetning av jakt- og fiskerettigheter skal være merverdiavgiftspliktig, medfører den ovennevnte forskriftsbestemmelse at merverdiavgiftsplikten i dag hovedsakelig kun omfatter private grunneiere.
Dette saksområdet er teknisk komplisert, og departementet har i samarbeid med Skattedirektoratet hatt rettstilstanden på dette området under vurdering. Vi vil arbeide videre med problemstillingen og ser at det er et behov for å vurdere endringer i regelverket. Vi søker å prioritere saken i forhold til andre viktige arbeidsoppgaver i departementet.