Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1314 (2012-2013)
Innlevert: 13.05.2013
Sendt: 14.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden av den oppfatning at vår politiliason i Pakistan har reell mulighet til å utføre en forsvarlig jobb på alle de felter vedkommende har ansvar for, og vil statsråden sørge for at ressursene denne råder over, økes?

Begrunnelse

Vår politiliason i Pakistan har en svært krevende oppgaveportefølje, med svært begrensede ressurser til rådighet. Vår liason er eneste utsendte med politifaglig bakgrunn i Pakistan som skal favne over alle former for alvorlig og grenseoverskridende organisert kriminalitet, ulovlig innvandring, menneskesmugling, trafficking, narkotika, økonomiske saker (hvitvasking av penger, bedrageri, korrupsjon, cybercrime osv.), terrorisme, og annen alvorlig kriminalitet(drap, kidnapping og voldtekter). Andre nasjoner har fordelt samme oppgaver på et helt team med fagpersoner. Liasonen er i tillegg sideakkreditert til Afghanistan. Pakistan skiller seg ut fra øvrige steder vi har plassert PTN-kontakt med at det har skjedd en dramatisk økning i voldshandlinger og kriminalitet som kan påvirke kriminalitetsbildet i Norge. Antallet familiegjenforeninger og asylsøkere fra Pakistan og Afghanistan øker i antall til Norge. Personer fra Pakistan er overrepresentert i politiets strafferegistre, spesielt i de mer alvorlige former for kriminalitet. Undertegnede er bekymret for den reelle muligheten vår liason har til å gjøre en forsvarlig nok jobb på et bredt felt hvor mye sannsynligvis må prioriteres ned og bort.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Den norske politisambandskvinnen i Pakistan er utsendt av norsk politi for å arbeide med politi- og straffesakssamarbeidet overfor Pakistan. Formelt er vedkommende imidlertid ansatt i UD og administrativt (og dermed økonomisk) underlagt stasjonssjefen ved ambassaden i Islamabad. Kostnadene dekkes gjennom en rammeoverføring fra Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til UD. Rammeoverføringen er ment å skulle dekke alle kostnadsbehov i forbindelse med stillingen. Det legges til grunn at politisambandskvinnen ikke brukes til konsulære oppgaver som kommer til fortrengsel for politioppgavene. Stillingen er en del av politi- og tollsamarbeidet i Norden (PTN-samarbeidet). Innenfor PTN-samarbeidet har man over noe tid arbeidet med utkast til en strategi for det nordiske politisamarbeidet, inklusive utstasjoneringer og anbefalinger i forhold til disse. Utstasjoneringsgruppen leverte i oktober 2012 "Evalueringsrapport 2012-2018" til PTN-sjefene med anbefalinger om styrking, videreføring, opprettelse og nedleggelse av PTN-poster for perioden 2012-2018. Utstasjoneringsgruppens forslag er tatt inn i utkastet til nordisk strategi som blir lagt frem på det nordiske Rikspolitisjefsmøtet til høsten. Utkastet er til vurdering i Politidirektoratet. Forholdene i Pakistan og bemanningssituasjonen der er en del den vurderingen. Det er Politidirektoratet etter råd fra Kripos som prioriterer og avgjør hvilke ressurser som bør anvendes på utstasjonering av sambandsmenn, og spiller dette inn til departementet i den ordinære budsjettprosessen.