Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1322 (2012-2013)
Innlevert: 15.05.2013
Sendt: 15.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Den senere tid har det blitt påvist at det er mulig å produsere egne våpen ved hjelp av 3D-printer.
Vurderer statsråden at dagens lovverk fanger opp produksjon av våpen ved hjelp av 3D-printer, og hva blir gjort for å hindre privat produksjon av våpen?

Begrunnelse

Det er svært urovekkende at det vil være mulig å produsere egne våpen for enhver som har en 3D-printer. Teknologien går svært raskt, noe som medfører at våpen mye lettere blir tilgjengelig og ikke minst billig.
Dessverre er sannsynligheten for at uvedkommende vil bruke teknologien til å lage våpen, som da igjen kan bli brukt til alvorlige hendelser. Det er derfor kritisk at regjeringen er i forkant. Vi må unngå en utvikling der slike våpen lages. Vi må sikre at våpenloven ikke utvannes, regjeringen må sikre en streng kontroll av våpen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det vises også til tilnærmet samme spørsmål fra representanten Anders B. Werp, spørsmål nr. 1289. Våpenlovens regler om tilvirking av skytevåpen er teknologinøytrale. Bruk av 3D-printer for å tilvirke skytevåpen er på samme måte som tradisjonell produksjon omfattet av våpenlovens regler. Tilvirking av skytevåpen og våpendeler krever særskilt tillatelse. Slik tillatelse gis bare dersom søker oppfyller lovens krav til skikkethet og at tilvirkingen har et lovlig formål. Brudd på våpenlovens bestemmelser er straffsanksjonert.
Jeg mener derfor at gjeldende våpenlovgivning fanger opp den teknologiutviklingen som skjer knyttet til 3D-printing av skytevåpen.
Skytevåpen kan tilvirkes med enkle midler. Politiet er derfor kjent med risikoen knyttet til ulovlig våpenproduksjon. Jeg ser likevel at ny teknologi utfordrer regelverket.
I arbeidet med ny våpenlov vil det vurderes om gjeldende regelverk er tilstrekkelig for å forebygge ulovlig tilvirking og spredning av skytevåpen.