Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1323 (2012-2013)
Innlevert: 15.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 27.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Regjeringspartiene har bl.a. på sine landsmøter gått inn for å forlenge og utvide områdesatsingene for å utjevne forskjeller i storbyene. I Oslo har dette til nå omfattet Groruddalen og Søndre Nordstrand, hvor det arbeides med å forlenge satsingene i ti år til. Det neste området i hovedstaden som har spesielle utfordringer og trenger et løft hvor stat, kommune, bydel og frivillige organisasjoner målretter sine ressurser, er Tøyen-Grønland-Vaterland.
Vil regjeringen vurdere å delta i utvikling av en slik satsing?

Begrunnelse

Det har lenge vært mye oppmerksomhet rundt levekår, integrering, åpne rusmiljøer, arbeidsledighet, kriminalitet og forsøpling i området Tøyen-Grønland-Vaterland. Fakta og statistikker viser også at området har spesielle utfordringer når det gjelder bl.a. lovbrudd og rus, noe som kan føre til dårligere oppvekstvilkår og en negativ spiral dersom det ikke tas tak.
Det er vel og merke viktig å ikke sette ensidige og urettferdige stempler på området som "ghetto" e.l. Det flerkulturelle mangfoldet man finner her har mange positive sider, som kan tilføre hele byen nye dimensjoner. Men det forutsetter at vi også tar problemene på alvor, og ikke godtar at det skal være store forskjeller i byen når det gjelder utrygghet og belastninger som kriminalitet og åpne rusmiljøer.
På et folkemøte 13/5 som Grønland beboerforening og flere borettslag og sameier i området deltok på, diskuterte vi grundig hva som kan gjøres. Møtet viste at det fins mange gode ressurser i området som vil være med og ta tak. Det viktigste forslaget som ble tatt opp var å starte en ny områdesatsing for Tøyen-Grønland-Vaterland etter mønster av Groruddals- og Søndre Nordstrand-satsingene, men med en innretting som er tilpasset utfordringene i området.
I en slik satsing må stat, kommune, bydel, borettslag, sameier og et mangfold av frivillige organisasjoner delta og forplikte seg - og den bør ha en langsiktighet på f eks ti år i første omgang. Det kreves god planlegging og tiltak som varer lenge - bare slik kan grunnleggende oppgaver i området løses.
Fra statens side vil flere departementer kunne bli viktige aktører - som justisdepartementet, helsedepartementet, barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, kommunaldepartementet, miljødepartementet, m fl. Det forventes selvsagt ikke at man kan ta noen endelige beslutninger om en ny områdesatsing etter denne første henvendelsen, men hensikten er å få i gang en vurdering og sondering blant de nevnte aktuelle partnerne som må delta i et eventuelt nytt felles løft for området.
Regjeringen har tidligere vist stor evne til å ta grep for å utjevne forskjeller i Oslo, og en Tøyen-Grønland-Vaterland-satsing er nå noe av det viktigste man kan gjøre for å komme videre.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Bakgrunnen for at henvendelsen rettes til meg, er at Miljøverndepartementet er statens koordinator i Groruddalssatsingen, som er et tiårig samarbeid mellom staten og Oslo kommune Som miljøvernminister ser jeg positivt på områdesatsinger som en del av velferds- og bypolitikken og Miljøverndepartementet har gode erfaringer med dette som virkemiddel.
I Groruddalssatsingen har vi så langt gode erfaringer med såkalte områdeløft, der Husbanken og de fire bydelene i Groruddalen samarbeider med beboere for å bedre bo- og oppvekstmiljøet i åtte utvalgte delområder med levekårsutfordringer. Områdeløftene omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessige tiltak. I tillegg er det satt i gang områdeløft i områder med levekårsutfordringer i Bergen og Trondheim. Videre har både Groruddalssatsingen og Handlingsprogram Oslo Sør tiltak på skole, helse, barnehage og arbeid for å bedre levekårene for befolkningen.
Både Groruddalsatsingen og Handlingsprogrammet Oslo Sør (Søndre Nordstrand) bygger på erfaringer fra Handlingsprogrammet Oslo indre øst og Miljøbyen Gamle Oslo.
Jeg er opptatt av at velferdspolitikken må ta høyde for særskilte levekårsutfordringer i geografisk avgrensede områder, men også at områdesatsinger inngår som konstruktive brohoder for en fremtidsrettet bærekraftig bypolitikk.
Miljøverndepartementet er opptatt av bypolitikk og vil fortsette det gode samarbeidet mellom stat og kommune og på tvers av sektorer, for å styrke miljø og levekår i utsatte områder. Vi vil ta med Bøhlers henvendelse i den videre dialogen med andre departementer om eksisterende og eventuelt fremtidige områdesatsinger.