Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 31.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvordan planlegger regjeringen å følge opp Kaasa-utvalgets innstilling, jf. NOU 2011: 17?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsdepartementet varslet i budsjettproposisjonene for 2013 om at NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg, ville bli omtalt i den kommende meldingen til Stortinget om en framtidsrettet politikk for de kommunale omsorgstjenestene. Dette har vi fulgt opp i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, som ble lagt fram 19. april 2013 og som nå er til behandling i Stortinget.
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, legger vekt på å forsterke fellesskapsløsningene gjennom å styrke samspillet mellom kommunale tjenester og sivilsamfunnet og gi de frivillige ressursene i familie og lokalsamfunnet gode og stimulerende rammebetingelser. Som en del av dette er det lagt fram Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020, hvor bl.a. NOU 2011:17 og høringen har vært med å danne grunnlaget.
I tråd med anbefalinger i NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg og NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg, vil regjeringen utforme en politikk som skal bidra til at pårørende blir verdsatt og synliggjort, og som gir økt likestilling og mer fleksibilitet. I første fase av Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020 legges det vekt på tiltak som støtter pårørende og styrker samspillet mellom helse- og omsorgstjenestene og pårørende:

– fleksible avlastningsordninger
– pårørendestøtte, informasjon, opplæring og veiledning
– samspill og samarbeid
– forbedring av omsorgslønnsordningen
– forskning og utvikling

I neste fase utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene i samarbeid med Arbeidsdepartementet.
Jeg vil også vise til Prop. 149 S (2012-2013), hvor Regjeringen har foreslått 10 mill. kroner til pårørendeprogrammet.