Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1328 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ser statsråden at det er gode argumenter for å flytte tilsynsmyndigheten knyttet til skolers inneklima fra skoleeier til et utenforliggende nøytralt organ, for på denne måten sikre reell uavhengighet i tilsynet?

Begrunnelse

Undersøkelser som bl.a. NRK Brennpunkt har gjort viser at 200 000 barn går på skoler som ikke er godkjente fordi de har et helsefarlig inneklima. Til tross for rettigheter som både Opplæringsloven § 9a og Folkehelselovens bestemmelser om miljørettet helsevern gir elevene, er de avhengig av et kompetent og nøytralt tilsynsorgan.
I dag ligger kontroll og tilsyn med elevens fysiske miljø hos skoleeier, dvs. kommunen. Den samme kommune som skal vurdere hvorvidt tiltak er påkrevet, skal dermed også ta hensyn til kommunens egne økonomiske interesser.
I de fleste tilfeller er dette uproblematisk, men undertegnede ser også at interessekonflikter absolutt kan være til stede – særlig fordi økende statlige krav til skoleeierne på en rekke tjenesteområder gjør den enkelte kommunes økonomi svært anstrengt. Kontroll og tilsyn står dermed i fare for å ikke bli tilstrekkelig uavhengig.
Regjeringen har nylig tatt til orde for å flytte tilsynet med barnehagesektoren fra kommunene til fylkeskommunene, for på denne måten sikre uavhengighet i tilsynet og unngå «bukk-og-havresekk»-problematikk.
Undertegnede har støttet dette.
Venstre mener det er svært viktig at skoler med dårlig inneklima rustes opp, slik at barnas helse ikke skades og elevenes læringsmuligheter øker. Det er derfor naturlig å spørre statsråden om hun er enig i at det er gode argumenter for å flytte tilsynsmyndigheten vedr. elevers inneklima fra skoleeier til et utenforliggende nøytralt organ, som f.eks. Arbeidstilsynet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ulike lover som regulerer det fysiske miljøet knyttet til skolebygg. De deler av skolebygget som benyttes til opplæring, reguleres av opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Arbeidsmiljøloven regulerer de ansattes arbeidsmiljø. Disse regelverkene gjelder parallelt.
Opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-2 og privatskoleloven § 2-4 fastsetter krav til det fysiske miljøet ved offentlige og private grunn- og videregående skoler. Bestemmelsene slår fast at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes sikkerhet, helse, trivsel og læring. Det følger av gjeldende krav at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Skoleeier har ansvaret for at kravene om godt fysisk skolemiljø i kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt.
Fylkesmannen fører tilsyn med at skoleeier oppfyller kravene som følger av opplæringsloven. Dersom det ved et statlig tilsyn blir avdekket forhold som står i strid med lovens krav, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på forholdene. I tillegg til å gi pålegg skal fylkesmannen gi veiledning i hvordan kravene i opplæringsloven kan møtes for å sikre et godt resultat for elevene.
Ettersom ansvaret for tilsyn med regelverket i opplæringsloven om elevenes fysiske skolemiljø er lagt til Fylkesmannen, ser jeg ikke behov for å gjøre endringer i tilsynsansvaret på dette området.