Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1330 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 27.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt i Kåfjord i Troms skal angivelig ikke ha blitt informert om utbyggingen av Guolas kraftverk. Denne utbyggingen resulterte i at reineierne i dette distriktet mistet levebrødet sitt og ikke fikk erstatning for dette, mens reineiere i tilgrensende reinbeitedistrikter fikk.
Kan statsråden redegjøre for hvor mye som er blitt utbetalt til de reinbeitedistriktene som ble direkte påvirket av utbyggingen i Guolas?

Begrunnelse

Spørreren henviser til sine skriftlige spørsmål til olje- og energiministeren, Dok. 15:932 (2012-2013) og Dok. 15:1167 (2012-2013). Saken omhandler at reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt i Kåfjord i Troms angivelig ikke skal ha blitt informert om utbyggingen av Guolas kraftverk, som det bli gitt konsesjon til, jf. St. prp. nr. 55 (1967-68).
Da St. prp. nr. 55 (1967-68) ble behandlet i Stortinget, jf. Innst. S. nr. 146 (1967-68) var behandlende komité urolig for innvirkningen av reguleringen av Guolasjåkka, med henblikk på reguleringen av Bjerka-Plura, jf. Innst. S. nr. 36 (1962-63) om at samene hadde fått lite eller ingenting av de fordeler som kraftutbyggingen av det vassdraget gav det distriktet for øvrig, samtidig som skadevirkningene, av komiteen, ble bedømt som betydelige.
Det fremkommer av behandlingen av St. prp. nr. 55 (1967-68) at lappefogden hadde god oversikt over ulemper, skader og tap som utbyggingen av Guolasjåkka medførte for reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt. Som det fremkommer i proposisjonen ble kraftutbyggeren pålagt å betale erstatning for skader og ulemper som ble påført reindriften, og at lappefogden disponerte midler til reindriften i samråd med formennene i hvert reinbeitedistrikt.
Jeg er blitt gjort kjent med at reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt aldri fikk erstatning for skader, ulemper og tap som oppsto som følge av kraftutbyggingen, bortsett fra en erstatning for gjerdestolper til reingjerdet fra Guolasjavre til Haldi, og som også var et vilkår for konsesjonen som ble gitt.
Lappefogden tok to ganger kontakt med formannen i Skarfvaggi reinbeitedistrikt, mens ingen fra siidaen fikk være med på møtet. Lappefogden kunne ikke snakke samisk og hadde ikke med seg tolk, mens formannen i Skarfvaggi var analfabet og forstod ikke norsk. Denne formannen skal heller ikke på andre måter ha blitt informert om hva som var planlagt vedrørende utbyggingen av Guolas kraftverk, og det finnes heller ikke dokumentert at han skal ha blitt informert skriftlig om utbyggingen.
Jeg ønsker derfor å bringe klarhet i om dette er korrekt og om det finnes dokumentasjon om at formannen i Skarfvaggi reinbeitedistrikt hadde blitt orientert på en skikkelig måte og forstod hva utbyggingen ville innebære, og hva reinbeitedistriktet kunne forvente seg i form av erstatning.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Dette spørsmålet ble også stilt til olje- og energiministeren 16. april 2013, og ble besvart av ham 22. april 2013.
Spørsmålet dreier seg om en kraftutbyggingssak på slutten av 1960-tallet, og som etter gjeldende bestemmelser har vært behandlet av de myndigheter som var ansvarlige for slike saker. Jeg vil derfor vise til det svaret som olje- og energiministeren har gitt 22. april 2013.
Landbruks- og matdepartementet besitter ikke oversikt over de erstatninger som er utbetalt til berørte reinbeitedistrikter. Departementet har imidlertid vært i kontakt med Statens reindriftsforvaltning om saken. Statens reindriftsforvaltning opplyser at dokumenter som eventuelt skulle kunne gi ytterligere informasjon i saken er avlevert til Riksarkivet.