Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1331 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Deler av norsk industri og næringsliv sliter med å få positive tall i sine regnskaper. Dette gjelder også skog samt landbruksnæringen bl.a. i Hedmark.
Har statsråden vurdert å redusere avgiftene på f.eks. kunstgjødsel og såkalt avgiftsfri diesel slik at utgiftene blir mindre og mulighetene for å få et bedre økonomisk resultat blir større?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Lønnsomheten i jordbruket er betydelig styrket siden 2006. Det skyldes økte priser, økte budsjettoverføringer, utvidelser av jordbruksfradraget og høy produktivitetsvekst. Ifølge Budsjettnemnda for jordbruket ligger det an til at inntektene per årsverk i jordbruket vil øke med 77 prosent nominelt fra 2006 til 2013. Denne inntekstveksten er mer enn dobbelt så høy som veksten i gjennomsnittslønnen per årsverk for alle lønnsmottakere i samme periode, som er anslått til 35,8 prosent nominelt. Jordbruksavtalen 2013 innebærer at det legges til rette for en inntektsvekst på ytterligere 10 ½ prosent nominelt fra 2013 til 2014.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslår Regjeringen at det settes av 250 millioner kroner for å møte utfordringene i skogsektoren. Regjeringen foreslår også et kapitalinnskudd i Investinor AS på 500 mill. kroner blir øremerket til skog- og trenæringene. Hensikten med tiltakspakken er å øke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk trebasert industri.
Mineralolje blir som hovedregel ilagt CO2-avgift på mineralolje. CO2-avgiften på mineralolje er 0,61 kroner per liter i 2013. I tillegg blir mineralolje ilagt enten veibruksavgift på autodiesel eller grunnavgift på mineralolje. Regnet per enhet energi er grunnavgiften på mineralolje satt til samme nivå som avgiftene på elektrisitet. Grunnavgiften på mineralolje omfatter olje til fyringsformål og olje som benyttes i enkelte motorvogner, herunder traktorer, anleggsmaskiner og motorredskaper (såkalt “avgiftsfri diesel”). Slik olje blir ikke ilagt veibruksavgift. Grunnavgiften på mineralolje er 1,018 kroner per liter i 2013, mens veibruksavgiften på autodiesel er 3,75 kroner per liter. Mineralolje som er omfattet av grunnavgiften, blir merket for å kunne kontrollere at oljene blir benyttet i riktige anvendelser.
Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket indikerer at grunnavgiften på mineralolje ga en avgiftsbelastningen for jordbruket på om lag 240 mill. kroner i 2012. Det er ingen god grunn til at landbruket skal fritas fra en generell avgift på mineralolje. Et eventuelt fritak vil gi betydelige kontrollproblemer og bryte med prinsippet om at forurenser skal betale. Det vises også til den gode inntektsutviklingen i jordbruket de siste årene og til den nylig foreslåtte tiltakspakken overfor skogsektoren.
Kunstgjødsel ble tidligere ilagt en avgift per kilo fosfor og nitrogen. Denne avgiften ble imidlertid fjernet 1. januar 2000.